BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 4738/LĐTBXH-LĐTL
V/v:Hợp đồng thử việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 
 
Kính gửi: Ngân hàng Mizuho Bank
(Đ/c: Số 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
 
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 1008/2015/HR ngày 08/10/2015 của Ngân hàng Mizuho Bank đề nghị hướng dẫn về hợp đồng thử việc, sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Theo Điều 26 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.
2. Theo Điều 29 của Bộ luật Lao động thì khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.
Như vậy, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về việc làm thử thì hai bên giao kết hợp đồng thử việc. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo kết quả về việc làm thử theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và hai bên phải giao kết hợp đồng lao động khi việc làm thử đạt yêu cầu.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Mizuho Bank biết và thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh