BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI
-------
Số: 4604/LĐTBXH-KHTC
V/v: Rà soát, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng NSNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 
 

Kính gửi:
- Tổng cục Dạy nghề;
- Cục Việc làm;
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội;
- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- Cục Người có công;
- Cục An toàn lao động.

 
Thực hiện Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2015 và Quyết định số 773/QĐ-LĐTBXH ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng về việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý nhà nước xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực được giao, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Đến nay, các đơn vị đã dự thảo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gửi về Bộ. Tuy nhiên, theo góp ý của Bộ Tài chính tại công văn số 15405/BTC-HCSN ngày 27/10/2015 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thì đề xuất của các đơn vị chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, Bộ yêu cầu các đơn vị hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý, gồm:
- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công được NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí (có thuyết minh cơ sở pháp lý để đưa ra đề xuất).
- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công được NSNN hỗ trợ chi phí theo lộ trình tính đủ chi phí trong giá dịch vụ sự nghiệp công.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/11/2015 để tổng hợp gửi các cơ quan chức năng tham gia ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí