TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra KNQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: CN Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội
(Đ/c: Tầng 17, Tòa tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 116/2015/NEVN-HAN ngày 22/9/2015 của Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, người khai hải quan không phải nộp, xuất trình hp đồng thuê kho, lệnh giao hàng hoặc danh mục yêu cầu xuất hàng khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Người khai hải quan có trách nhiệm cập nhật thông tin hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hàng hóa nhp, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan và chia sẻ các thông tin trên với cơ quan hải quan để quản lý theo dõi.

Trường hợp có nghi ngờ về lượng hàng hóa tồn kho, thời hạn hàng hóa gửi kho hoặc việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào đưa ra kho ngoại quan, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra chứng từ có liên quan, kiểm tra thực tế hàng hóa và đối chiếu với dữ liệu trên phần mềm quản lý kho ngoại quan.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty LD TNHH Nippon Express tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha