TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1136/GSQL-TH
V/v bổ sung C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công vănsố 1790/HQĐNa-GSQL của Cục Hải quan Đồng Nai về việc bổ sungC/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu hồ sơ và các trường hợp vướng mắc tương tự đã được xử lý, yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại các công văn số 555/GSQL-TH ngày 9/6/2015 và công văn số 816/GSQL-TH ngày 29/7/2015.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Điện tử Biên Hòa (để biết); (Đ/c: 52-54 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Âu Anh Tuấn