CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2932/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 669/TTr-CP ngày 04/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2932/QĐ-CTN ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Văn Thành, sinh ngày 09/7/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Achi-ken, Ichinomiya-shi, Wako 2-8-34-203

Giới tính: Nam

2. Phạm Việt Long, sinh ngày 25/9/2013 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Achi-ken, Ichinomiya-shi, Wako 2-8-34-203

Giới tính: Nam

3. Phạm Quỳnh Chi, sinh ngày 25/10/2014 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Achi-ken, Ichinomiya-shi, Wako 2-8-34-203.

Giới tính: Nữ