CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 708/TTr-CP ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 29 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-CTN ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1.

Huỳnh Thanh Cường, sinh ngày 01/01/1970 tại Khánh Hòa.

Hiện trú tại: Oosvengen 291, 2607 Vingrom Norge

Giới tính Nam

2.

Lê Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 06/3/1986 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: 25 Fryden Boveien 5162 Laksevag Bergen

Giới tính Nữ

3.

Trn Mỹ Anh, sinh ngày 06/01/1990 tại Vĩnh Long.

Hiện trú tại: Skibuig Ringvei 106,4815 Saltrod

Giới tính Nữ

4.

Hồ Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 28/3/1972 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: Bjorneberstien 5, 1348 Rykkinn

Giới tính Nữ

5.

Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 07/02/1983 tại Hưng Yên.

Hiện trú tại: Feveien 11, 3474 Aros Norge

Giới tính Nữ

6.

Lê Như Quỳnh, sinh ngày 18/8/1982 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: Dokkmault 6, 4014 Stavanger Norge

Giới tính Nữ

7.

Hồ Thị Thuyên, sinh ngày 24/7/1953 tại Hải Dương.

Hiện trú tại: Heimdalsgata 30, 0561 Oslo

Giới tính Nữ

8.

Lê Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 28/10/1971 tại Bình Định.

Hiện trú tại: Tiurstien 21, 3320 Vestfossen Norge

Giới tính Nữ

9.

Vũ Thành Trung, sinh ngày 21/9/1993 tại Hải Phòng.

Hiện trú tại: Hus 4, Rom 712 Storgata 61, 0182 Oslo Norge

Giới tính Nam

10.

Trần Ngọc Trâm, sinh ngày 12/5/1984 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: Touristveien 48, 7075 Tiller

Giới tính Nữ

11.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 19/6/1981 tại Long An.

Hiện trú tại: C.E. Holtersveie 7B, 1725 Sarpborg

Giới tính Nữ

13.

Phạm Thị Hương, sinh ngày 27/10/1962 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: Holmliasente vei 26A, 1251 Oslo

Giới tính Nữ

14.

Đoàn Thị Thiện, sinh ngày 20/02/1976 tại Bình Định.

Hiện trú tại: 41 Ullingyegen 3916 Porsgrunn

Giới tính Nữ

15.

Trần Hoàng Phi, sinh ngày 21/01/1992 tại Bình Dương.

Hiện trú tại: Stinverksveien 24, 2004 Lillestrom

Giới tính Nam

16.

Nguyễn Thục Nhi, sinh ngày 20/9/2003 tại Bình Định.

Hiện trú tại: Herstrom 17, 3058 Sollbergmoen

Giới tính Nữ

17.

Vũ Thiên Lộc (Alexander Vu), sinh ngày 22/11/1996 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: Furuberg vegen 164H, 2316 Hamar

Giới tính Nam

18.

Nguyễn Văn Thuận, sinh ngày 30/10/1992 tại Bình Thuận.

Hiện trú tại: Granstangen 28A, 1051 Oslo

Giới tính Nam

19.

Nguyễn Đức Hòa, sinh ngày 04/7/1996 tại Tp Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: Tante Ulrikkes vei 38C, 0984 Oslo

Giới tính Nam

20.

Phạm Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 18/02/1981 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện trú tại: Kongevegen 17b, 2211 Kongsvinger

Giới tính Nữ

21.

Lê Thụy Thanh Diệu, sinh ngày 11/11/1988 tại Đà Nẵng.

Hiện trú tại: Hasleveien 26, 0571 Oslo

Giới tính Nữ

22.

Triệu Lan Phương, sinh ngày 15/12/1945 tại Cà Mau.

Hiện trú tại: Roykasterrasse 19, 1476 Rasta Oslo

Giới tính Nữ

23.

Trần Thị Hoa, sinh ngày 04/6/1979 tại Phú Yên.

Hiện trú tại: Holbekken 2A, 7092 Tioller Norge

Giới tính Nữ

24.

Tạ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 03/10/1984 tại Bình Thuận.

Hiện trú tại: Nedre Vestlia 3, 1580 Rygge

Giới tính Nữ

25.

Vũ Đăng Khoa Kenneth, sinh ngày 27/4/2010 tại Na Uy.

Hiện trú tại: Nedre Vestlia 3, 1580 Rygge

Giới tính Nam

26.

Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh ngày 14/11/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Smalgangen 27, 0188 Osla

Giới tính Nữ

27.

Võ Thị Xuân Trang, sinh ngày 14/01/1976 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Adlers Gate 9A, 3116 Tonsberg

Giới tính Nữ

28.

Châu Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 08/12/1981 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Jacobine Ryesvei 1, 0987 Oslo

Giới tính Nữ

29.

Dương Văn Ba, sinh ngày 09/9/1996 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Orreveien 12, 4846 Arendal.

Giới tính Nam