BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên Hệ thống công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước.

 

Ngày 28/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 11389/BKHĐT-GSTĐĐT đề nghị Quý Cơ quan triển khai lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015.

Đtừng bước tin học hóa công tác giám sát đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn (đã thực hiện tập huấn cho các địa phương và cấp tài khoản cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các chủ đầu tư). Để áp dụng việc tổng hợp báo cáo giám sát tổng thể đầu tư năm 2015 trên Hệ thống này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan ngoài việc gửi báo cáo giấy (theo hướng dẫn tại văn bản số 11389/BKHĐT-GSTĐĐT) đề nghị cập nhật các số liệu trên Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư nêu trên.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng cập nhật số liệu thuộc báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015 được đăng tải trên Hệ thống tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn/dautucong/Pages/chuyenmuctin.aspx?idcm=2.

Các thông tin hỗ trợ về tài khoản, cập nhật số liệu trong quá trình sử dụng, đề nghị liên hệ Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 080.48474 hoặc thư điện tử dautucong@mpi.gov.vn.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu VP, GS&TĐĐT (K
235b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

“CẬP NHẬT BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Bước 1:

Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào hệ thống bằng liên kết: https://dautucong.mpi.gov.vn

Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp. Trong trường hợp cơ quan chưa được cấp tài khoản và mật khẩu, vui lòng liên hệ với Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ thư điện tử dautucong@mpi.gov.vn hoặc số điện thoại 080.48474 để có thông tin chi tiết.

Bước 2:

Người dùng click vào menu “Báo cáo” trên thanh menu.

Bước 3:

Người dùng click vào menu Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư.

Form hin thị như sau:

Bước 4:

- Nhấn nút “Thêm báo cáo” trên danh sách.

Form thêm mới hin thị như sau:

Trên form này người dùng chọn Năm báo cáo (ví dụ: 2015), kỳ báo cáo (Ví dụ: năm), đính kèm file báo cáo và cung cấp thông tin các phụ biểu.

■ Nhấn nút “Lưu tạm” để lưu tạm thông tin vào danh sách.

■ Nhấn nút “Đẩy duyệt” để đẩy Lãnh đạo đơn vị (nếu có phân quyn duyệt thông tin) có thể duyệt thông tin báo cáo.

■ Nhấn nút “Duyệt” để duyệt thông tin. Sau khi thông tin được duyệt thì báo cáo chính thức được gửi lên cấp trên và cấp trên có thể tổng hợp báo cáo.

- Người dùng có thể nhấn nút “Sửa” trên danh sách.

Màn hình hiển thị form cập nhật để chỉnh sửa thông tin, sau đó người sử dụng có thể sử dụng chức năng “Lưu tạm”, “Đy duyệt”, “Duyệt” với thông tin như trên.

- Người dùng có thể nhấn nút “Xóa” trên danh sách.

Hiển thị hộp thoại xác nhận xóa:

Nhấn “OK” để xóa, “Cancel” hoặc “Hủy” để hủy thao tác.