BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1633/BKHĐT-TH
V/v xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 833/VPCP-TH ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trình Quốc hội dự kiến Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cụ thể như sau:

1. Đề xuất các Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần triển khai trong 5 năm 2016-2020 để thực hiện thắng lợi các Mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 thuộc ngành, lĩnh vực phân công phụ trách.

2. Dự kiến các đề án, chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 năm 2016-2020 thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo biểu mẫu kèm theo.

3. Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện, triển khai các nội dung nêu trên.

Đây là công việc rất quan trọng, đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17 tháng 3 năm 2016 bằng văn bản và thư điện tử địa chỉ: thktqd@mpi.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trong Bộ (để đề xuất nội dung triển khai);
- Lưu: VT, Vụ TH (5 bản)

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

BIỂU MU

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH, CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
(Kèm theo văn bản số
1633/BKHĐT-TH ngày11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH/Đ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH1

CẤP TRÌNH2

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

HÌNH THỨC VĂN BẢN3

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

……

………….

 

 

 

 

 

 

____________________

1 Đnghị ghi rõ tháng, năm dự kiến trình.

2 Ghi rõ cấp trình văn bản (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

3 Hình thức văn bản là chương trình hay đề án.