BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 33/2012/TT-BCA NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư s33/2012/TT-BCA ngày11 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định v chế độ thanh toán tiền ngh phép hàng năm trong Công an nhân dân (Thông tư số 33/2012/TT-BCA).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư số 33/2012/TT-BCA như sau:

1. Sửa đi khoản 1 Điều 6 như sau:

"Cán bộ, chiến sĩ là người miền xuôi công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trlên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành, được thtrưởng đơn vị cp giấy ngh phép để thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán".

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

"1. Đối tượng được thanh toán tin lương:

a) Sĩ quan nghchờ hưu; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghbệnh binh, xuất ngũ về địa phương, chết hoặc vì các lý do khác mà chưa nghhàng năm hoặc chưa ngh hết số ngày nghhằng năm;

b) Công nhân Công an, lao động hợp đồng được thanh toán tiền lương nhng ngày chưa nghhằng năm theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012”.

3. Sửa đổi khon 1 Điều 11 như sau:

"1. Thủ tục thanh toán tiền lương cho nhng ngày không ngh phép hàng năm bao gồm:

a) Quyết định nghỉ chờ hưu;

b) Quyết định nghỉ bệnh binh;

c) Quyết định xuất ngũ về địa phương;

d) Giấy báo tử;

đ) Quyết định tuyn dụng;

e) Hợp đồng lao động;

g) Xác nhận của cơ quan, đơn vị về việc công nhân Công an, lao động hợp đồng thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác".

4. Sửa đổi khoản 3 Điều 12 như sau:

”3. Cán bộ, chiến sĩ nếu có nhu cầu và được thủ trưởng đơn vị đồng ý thì có thể nghỉ gộp tối đa ba năm một lần và chđược thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. Thời điểm nghỉ gộp được bố trí vào năm cui trong các năm gộp".

5. Bổ sung khon 3 Điều 15 như sau:

"3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bn được dẫn chiếu áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2016.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và cha cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Tài chính) đkịp thời hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo nội bộ;
- Lưu: VT, V19, V22

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang