CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính ph tại Tờ trình s27/TTr-CP ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bn (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 460/QĐ-CTN ngày 10tháng 3 năm 2016 của Ch tịch nước)

1.

Huỳnh Phi Lực, sinh ngày 20/02/1985 tại Đk Lắk

Hiện trú tại: Kyoto-fu, Maizuru-shi, Aza, Amarube-kami, 703 Banchi D Go 625-0083

Giới tính: Nam

2.

Đoàn Nhân Bích Nguyệt, sinh ngày 14/8/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Osaka-fu, Neyagawa-shi, Horimizo Kitamachi 8-3, 572-0810

Giới tính: N

3.

Nguyn Tấn Phước, sinh ngày 09/6/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Osaka-fu, Osaka-shi, Hirano-ku, Hiranokita 1-4-12 Shitiraifuhirano 201 Goshitsu 547-0041.

Giới tính: Nam