BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/LĐTBXH-KHTC
V/v kế hoch và d toán thc hin D ánTăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Các Trường Đại học, Cao đng trực thuộc Bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 45/CV-ĐANN ngày 17/03/2016 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020(Dự án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thng giáo dục quốc dân”), Bộ yêu cầu các Trường:

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm theo), các Trường nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và dự toán thực hiện Dự án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” năm 2016 của Trường.

Báo cáo của các Trường gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/03/2016 để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

thuận tiện cho công tác tổng hợp, đề nghị các Trường gửi bản mềm báo cáo về địa chỉ email: phongkh@molisa.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để p/h);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng