BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1977/BKHĐT-TCTK
V/v triển khai thi hành Luật thống kê

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Luật thống kê đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Đtriển khai Luật thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi tt là Bộ, ngành và địa phương) triển khai một số nội dung sau:

1. Chđộng thực hiện các nội dung được phân công chủ trì trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật thống kê (gửi kèm Công văn này).

2. Định kỳ các Bộ, ngành và địa phương gửi kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật thống kê vBộ Kế hoạch và Đầu tư (Tng cục Thng kê) để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để cùng xử lý./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trung

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo ng văn số 1977/BKHĐT-TCTK ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm chính

I

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật thống kê

1

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều ca Luật thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Tháng 4/2016

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê

2

Xây dựng, trình Chính phban hành Nghị định quy định nội dung chtiêu thống kê thuộc hệ thống ch tiêu thng kê quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Tháng 4/2016

Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

3

Xây dựng, trình Chính phban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Tháng 4/2016

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

4

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Tháng 12/2016

Nghị định quy định chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước

5

Xây dựng, trình Chính phban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca hệ thống tchức thống kê tập trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thng kê)

Các bộ. ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Tháng 3/2017

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung

6

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng

Các bộ, ngành và các cơ quan,

Tháng 6/2017

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ

 

......................

 

 

 

 

17

Xây dựng Thông tư ban hành phân loại thng kê ngành, lĩnh vực

Bộ, ngành

Cơ quan tổ chức khác có liên quan

2018

Thông tư ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực

II

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật thng kê, đề xuất sửa đổi, b sung hoc ban hành mi các văn bản quy phm pháp lut bảo đảm thi hành hiệu quả Luật thống kê

1

Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Tháng 6/2016

Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

2

Địa phương

y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các cơ quan, tổ chức ở địa phương có liên quan

Tháng 6/2016

Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

III

Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật thng kê

1

Tổ chức quán triệt thực hiện Luật thống kê

-

Trung ương: Tchức 02 Hội nghị quán triệt thực hiện Luật thống kê tại khu vực phía Bc và phía Nam cho người làm công tác thống kê các bộ, ngành và cấp tnh (Thành phần: Tổng cục Thống kê, Cc Thống kê, Đại diện các bộ, ngành liên quan; y ban nhân dân, Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số Sở, ban, ngành có liên quan)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở, ban, ngành có liên quan

Quý III/2016

Tchức hội nghị

-

Địa phương: Tchức quán triệt thực hiện Luật thống kê cho người làm công tác thống kê thuộc Chi cục Thống kê, các phòng, ban có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

y ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện

Cơ quan, tổ chức ở địa phương có liên quan

Quý IV/2016

Tổ chức hội nghị

2

Tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê

2.1

Biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Bộ, ngành có liên quan, các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý III/2016 và các năm tiếp theo

n phẩm được biên soạn và xuất bản

2.2

Tchức tuyên truyền, ph biến Luật thng kê bng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

 

 

 

 

-

Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến

-

Địa phương

Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện

Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến

IV

Rà soát, đào tạo, bồi dưng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê ở cấp tnh, huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chun bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật thống kê

1

Rà soát đội ngũ người làm công tác thng kê

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê của đơn vị mình và đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 7 năm 2016

+ y ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh hoàn thành việc rà soát đội ngũ người làm công tác thng kê tại địa phương trước ngày 31 tháng 5 năm 2016, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết quả rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tnh bố trí dù người làm công tác thống kê tại các phòng ban chuyên môn, bảo đảm đủ công chức làm công tác thng kê khi chuyn giao thẩm quyền theo quy định

+ Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 7 năm 2016

+ Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ người làm công tác thống kê gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 31 tháng 8 năm 2016

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả rà soát, đ xut kế hoạch đào tạo đội ngũ người làm công tác thng kê trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12 năm 2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Bộ, ngành, y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Năm 2016

Báo cáo kết quả rà soát

2

Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê cho đội ngũ người làm công tác thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ, ngành; y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan, tổ chức có liên quan

Trước năm 2020

100% số công chức làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê

3

Kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê bảo đảm đủ các tiêu chuẩn được quy định trong Luật thống kê

Bộ Kế hoạch và Đu tư (Tổng cục Thống kê)

Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Trước năm 2020

100% công chức làm công tác thống kê đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật thng kê

Từ năm 2017, Ủy ban nhân dân các cấp chbố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật thống kê làm công tác thống kê tại các Sở, ban ngành