BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/BKHĐT-KTĐN
V/v tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV/2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi Quý IV năm 2015 như sau:

I. Tình hình thực hiện báo cáo Quý IV năm 2015

a) Về số lượng các cơ quan chủ quản gửi báo cáo

Tính đến ngày 11/3/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Báo cáo Quý IV/2015 của 80 cơ quan chủ quản, trong đó có 25 báo cáo của cơ quan chủ quản trung ương và 55 báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Các Bộ, ngành chưa gửi báo cáo gồm: Bộ Công Thương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

- Các địa phương chưa gửi báo cáo gồm: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đăk Nông, Bình Dương, Tiền Giang.

(Trong đó Quảng Nam và Tiền Giang không gửi báo cáo 5 quý liên tiếp; Đăk Nông không gửi báo cáo 3 quý liên tiếp; Bc Ninh, Hưng Yên, Hà Tĩnh không gửi báo cáo 2 quý liên tiếp).

b) Về tuân thủ mẫu biểu và mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo

- 78/80 báo cáo gửi về được lập đúng mẫu, đạt tỷ lệ 99%.

- 75/80 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin yêu cầu trong mẫu biểu. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chưa được các cơ quan chủ quản cập nhật nên số liệu giải ngân chưa phản ánh chính xác số thực tế.

c) Về hình thức và thời gian báo cáo

- 46/80 cơ quan chủ quản thực hiện đúng quy định gửi báo cáo cả bằng văn bản và thư điện tử về Bộ KH&ĐT.

- Chỉ có 18/80 cơ quan chủ quản gửi báo cáo đúng thời hạn theo quy định (20 ngày sau khi kết thúc quý).

(Phụ lục I liệt kê danh sách các các cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý IV/2015 cùng các thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,... của các báo cáo này).

2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA

Đã có 436 chương trình, dự án và tiểu dự án ODA và vốn vay ưu đãi gửi báo cáo Quý IV/2015 bằng văn bản và thư điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong đó có 269 chương trình dự án và 167 tiểu chương trình/tiu dự án gửi báo cáo).

(Phụ lục II liệt kê danh sách các chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý IV/2015 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi của các báo cáo này).

II. Đề nghị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo ODA và vốn vay ưu đãi ở các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị:

1. Các cơ quan chủ quản chưa báo cáo hoặc có báo cáo chưa đầy đủ các nội dung theo quy định đề nghị có kế hoạch khắc phục ngay trong báo cáo quý tới.

2. Các cơ quan chủ quản và các chủ dự án áp dụng các quy định và mẫu biểu báo cáo theo Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2014 của BộKế hoạchvà Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CPBáo cáo Quý I/2016 của các cơ quan chủ quản đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và thư điện tử (địa chỉ email: oda_ferd@mpi.gov.vn) chậm nhất ngày 20/4/2016.

Các cơ quan chủ quản có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các chủ dự án thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, gửi báo cáo Quý I/2016 về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan chậm nhất ngày 15/4/2016.

3. Các cơ quan chủ quản, chủ dự án có thể liên hệ Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 08043016 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ oda_ferd@mpi.gov.vn để nhận được thông tin hỗ trợ công tác báo cáo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTĐN, N

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO ODA CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN - QUÝ IV/2015
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục VI-GSĐG 5 - Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT)

STT

Tên Cơ quan chủ quản

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Nội dung báo cáo

Thư điện tử

Văn bản

Đúng mẫu

Không đúng mẫu

Đủ thông tin

Chưa đ thông tin

 

TỔNG S

78

57

67

76

2

73

5

 

I. CÁC BỘ NGÀNH TƯ

 

 

 

 

 

 

 

1

Bộ Công An

25-1-16

x

 

x

 

x

 

2

Bộ Công thương

 

 

 

 

 

 

 

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

20-1-2016

x

x

x

 

x

 

4

Bộ Giao thông Vận ti

18-1-2016

x

x

x

 

x

 

5

Bộ Kế hoạchĐầu tư

15-2-2016

x

x

x

 

x

 

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

28-1-2016

 

x

x

 

x

 

7

Bộ Lao động, Thương binh và XH

21-1-2016

x

x

x

 

x

 

8

Bộ Ngoại giao

27-1-2016

x

x

x

 

x

 

9

Bộ Nội vụ

25-1-2016

x

x

x

 

x

 

10

Bộ Nông nghiệp và PTNT

20-1-2016

x

 

x

 

x

 

11

Bộ Quốc phòng

3-2-2016

 

x

x

 

x

 

12

Bộ Tài chính

3-3-2016

x

x

x

 

x

 

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

29-1-2016

x

x

x

 

x

 

14

Bộ Thông tin và Truyn thông

29-1-2016

 

x

x

 

x

 

15

Bộ Tư pháp

26-1-2016

x

x

x

 

x

 

16

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

1-2-2016

x

x

x

 

x

 

17

Bộ Xây dựng

20-1-2016

x

 

x

 

x

 

18

Bộ Y tế

26-1-2016

x

x

x

 

x

 

19

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

7-3-2016

x

x

x

 

x

 

20

Kim toán Nhà nước

2-2-2016

 

x

x

 

x

 

21

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

21-1-2016

x

x

x

 

x

 

22

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

25-1-2016

 

x

x

 

x

 

23

Thanh tra Chính ph

19-1-2016

 

x

x

 

x

 

24

Ủy ban Dân tộc

29-1-2016

x

 

x

 

x

 

25

Văn phòng Quốc hội

21-1-2016

x

x

x

 

x

 

26

Viện HL Khoa học và Công nghệ VN

26-1-2016

x

x

x

 

x

 

27

Viện HL Khoa học Xã hội Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng bằng sông Hồng

 

 

 

 

 

 

 

1

Tp. Hà Nội

14/1/2016

x

x

x

 

x

 

2

Vĩnh Phúc

28/1/2016

x

x

x

 

x

 

3

Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

4

Hải Dương

25/1/2016

 

x

 

x

 

x

5

Tp. Hải Phòng

27/1/2016

x

x

x

 

x

 

6

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

7

Thái Bình

26/1/2016

x

x

x

 

x

 

8

Hà Nam

25/1/2016

x

x

x

 

x

 

9

Nam Định

14/1/2016

x

x

x

 

x

 

10

Ninh Bình

1/5/2016

x

x

x

 

x

 

 

Đông Bắc Bộ

 

 

 

 

 

 

 

11

Hà Giang

25/1/2016

x

x

x

 

x

 

12

Cao Bằng

26/1/2016

x

x

x

 

x

 

13

Bắc Kạn

4/2/2016

x

x

x

 

x

 

14

Tuyên Quang

20/1/2016

x

x

x

 

x

 

15

Lào Cai

1/12/2016

x

x

x

 

x

 

16

Yên Bái

15/3/2016

x

 

x

 

x

 

17

Thái Nguyên

29/1/2016

x

 

x

 

x

 

18

Lạng Sơn

15/2/2016

 

x

x

 

x

 

19

Qung Ninh

28/1/2016

 

x

x

 

x

 

20

Bắc Giang

23/12/2015

 

x

x

 

 

x

21

Phú Thọ

2/2/2016

x

x

x

 

x

 

 

Tây Bắc Bộ

 

 

 

 

 

 

 

22

Điện Biên

11/3/2016

x

x

x

 

x

 

23

Lai Châu

17/2/2016

 

x

x

 

x

 

24

Sơn La

11/3/2016

x

 

x

 

x

 

25

Hòa Bình

2/4/2016

 

x

x

 

x

 

 

Bắc Trung Bộ

 

 

 

 

 

 

 

26

Thanh Hóa

19/1/2016

x

x

x

 

x

 

27

Nghệ An

16/3/2016

x

 

x

 

x

 

28

Hà Tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

29

Quảng Bình

4-2-2016

x

 

x

 

x

 

30

Qung Trị

15-2-2016

x

x

x

 

x

 

31

Thừa Thiên - Huế

29-1-2016

x

x

x

 

x

 

 

Duyên hải Nam Trung Bộ

 

 

 

 

 

 

 

32

Tp. Đà Nng

27-1-2016

x

 

x

 

x

 

33

Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

34

Qung Ngãi

2-2-2016

x

x

x

 

x

 

35

Bình Định

22-1-2016

x

x

x

 

x

 

36

Phú Yên

28-1-2016

 

x

x

 

x

 

37

Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

38

Kon Tum

2-2-2016

 

x

x

 

x

 

39

Gia Lai

29-1-2016

x

x

x

 

x

 

40

Đăk Lăk

20-1-2016

x

x

x

 

x

 

41

Đăk Nông

 

 

 

 

 

 

 

42

Lâm Đồng

5-2-2016

x

x

x

 

x

 

 

Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

 

43

Ninh Thuận

29-1-2016

x

x

x

 

x

 

44

Bình Thuận

19-1-2016

x

x

x

 

 

x

45

Bình Phước

13-1-2016

 

x

x

 

x

 

46

Tây Ninh

21-1-2016

x

x

x

 

x

 

47

Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

48

Đồng Nai

15-1-2016

 

x

x

 

x

 

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

3-1-2016

x

 

x

 

x

 

50

Tp. Hồ Chí Minh

27-1-2016

x

x

x

 

x

 

 

Đằng bằng sông Cửu Long

 

 

 

 

 

 

 

51

Long An

28-1-2016

 

x

x

 

x

 

52

Tiền Giang

 

 

 

 

 

 

 

53

Bến Tre

21-1-2016

x

x

x

 

x

 

54

Trà Vinh

15-2-2016

 

x

x

 

 

x

55

Vĩnh Long

15-2-2016

x

x

x

 

x

 

56

Đồng Tháp

21-1-2016

x

x

x

 

x

 

57

An Giang

5-2-2016

 

x

x

 

x

 

58

Kiên Giang

5-2-2016

x

x

x

 

x

 

59

Tp. Cần Thơ

27-1-2016

x

 

x

 

x

 

60

Hậu Giang

11-1-2016

 

x

x

 

x

 

61

Sóc Trăng

11-3-2016

x

 

 

x

 

x

62

Bạc Liêu

4-2-2016

x

x

x

 

x

 

63

Cà Mau

27-1-2016

 

x

x

 

x

 

 

PHỤ LỤC IIA

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA - QUÝ IV/2015
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục VI-GSĐG 2 - Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT)

STT

Tên chương trình, dự án

Nhà tài trợ

Tên Cơ quan chủ quản

Tên Chủ dự án

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Thư điện tử

Văn bn

 

 

 

 

 

 

150

261

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phát triển doanh nghiệp nhvà vừa tnh Sóc Trăng

Canađa

UBND tnh Sóc Trăng

UBND tnh Sóc Trăng

2-2-16

 

x

2

Hỗ trợ các phương thức sinh kế thích hợp thích ứng với BĐKH tại các tnh PTNT theo vùng Quảng Ninh và Thái Nguyên

Tây Ban Nha

Bộ NN&PTNT

Viện Quy hoạch & Thiết kế NN

2-2-16

x

x

3

Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đu nối h gia đình TP Buôn Ma Thut

Đan Mạch

UBND tnh Đắk Lắk

Cty QLDT & VSMT ĐLăk

2-2-16

x

x

4

Xây dng Bnh viện đa khoa tnh Yên Bái

Hàn Quốc

UBND tỉnh Yên Bái

Sở XD Yên Bái

1-2-16

x

x

5

Đối tác đi mới sáng tạo Việt Nam - Phn Lan

Phn Lan

B KH&CN

Bộ KH&CN

2-2-16

x

x

6

Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn

Phần Lan

UBND tỉnh Bc Kạn

CTy TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bc Kạn

1-2-16

x

x

7

Dự án tăng cường h thng y tế tnh, huyện, tnh Thanh Hóa

Đức

UBND tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

1-2-16

x

x

8

Dự án Đu tư thiết bị trường cao đẳng ngh Công nghip Thanh Hóa

Đức

UBND tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

 

x

x

9

Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tnh Trà Vinh

Đức

UBND tnh Trà Vinh

Sở Xây Dựng Trà Vinh

1-5-16

x

x

10

Hỗ trphát triển chdẫn đa lý ở Vit Nam

Pháp

BKH&CN

Cc Sở hữu trí tuệ

1-1-16

x

x

11

Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nhật Bản

UBND tỉnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai

1-5-16

x

x

12

Hệ thống cấp nước Thiện Tân, tnh Đồng Nai

Hàn Quốc

UBND tnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai

 

x

x

13

Đường giao thông Thạch Kim - Hin Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Quỹ rập Xê út

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Vĩnh Linh

1-2-16

x

x

14

Thoát nước nhằm ci thin môi trường Hà Ni

Nht Bản

UBND TP Hà Ni

Sở Xây dựng HN

15-2-16

x

x

15

Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Ni

Nhật Bản

UBND TP Hà Nội

Sở Xây dựng HN

26-2-16

x

x

16

Hệ thống cp nước xã Hải Chánh, huyện Hi Lăng, tỉnh Quảng Tr

Italia

UBND tỉnh Qung Trị

CT Cấp nước Qung Tr

3-3-16

x

x

17

Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Tr

Italia

UBND tỉnh Quảng Trị

CT Cp nước Qung Tr

3-1-16

x

x

18

Xây dựng và ci tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thi thxã Quảng Tr

Na Uy

UBND tỉnh Qung Trị

UBND th xã Qung Trị

3-1-16

x

x

19

Nâng cao năng lực quản lý hệ thống thoát nước và x lý nước thi tại Tp. HCM, giai đoạn 2

Nhật Bản

UBND TP HCM

TT ĐH Chống ngp TP HCM

 

 

x

20

HTKT chun bị DA Vệ sinh môi trường Tp HCM giai đoạn II

WB

UBND TP HCM

TT ĐH Chng ngập TP HCM

26-2-16

 

x

21

Rà soát nghiên cứu khthi và lập thiết kế chi tiết cho Cống kiểm soát triều Tân Thuận - Tp HCM

Thái Lan

UBND TP HCM

TT DH Chống ngập TP HCM

24-2-16

x

x

22

Phòng chng dịch cúm gia cm, cúm ở người và d phòng đi dch ở Vit Nam

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghip

24-2-16

 

x

23

Sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình

Đan Mạch

Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội

1-12-16

x

x

24

Tăng cường năng lực đại biểu dân ctrong việc giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam

UNICEF

Văn phòng Quốc hội

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TNTN&NĐ

20-1-16

x

x

25

Hthống tư pháp thân thiện vi người chưa thành niên

UNICEF

B Tư pháp

 

18-1-16

x

x

26

Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhm gim thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện Chăn nuôi

1-11-16

x

x

27

Cấp nước sạch và VSMT nông thôn vùng miền Trung

ADB

BNN&PTNT

Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

13-1-16

x

x

28

HTKT cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tnh đồng bằng sông Hồng do Ausaid tài trợ thông qua NHTG

WB

B NN&PTNT

Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

15-1-16

x

x

29

Nước sạch và vsinh cho Trẻ em

UNICEF

Bộ NN&PTNT

Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

2-3-16

x

x

30

Tăng cường năng lực nuôi trồng thy sn và thương mại đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển bền vững sản xuất thy sản quy mô nông hộ (SCAD)

M

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thy sn 1

 

 

x

31

Tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đào tạo của Bệnh viện Việt Đức

Đức

Bộ Y tế

BV Việt Đức

 

 

x

32

Phát trin cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lc

Nhật Bn

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

 

 

x

33

Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn và lưới điện truyền tải khu vực đồng bng sông Cửu Long

Nhật Bn

Bộ Công thương

Tổng công ty Phát điện 2

1-6-16

x

x

34

Nghiên cứu và Giáo dục về quyền con người

Đan Mạch

Viện KH&XH VN

Vin KH&XH VN

 

x

x

35

Hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Hà Giang

UNDP

UBND tỉnh Hà Giang

BQLDA

 

x

x

36

Nâng cao năng lực sn xuất nhuyễn thể hai mnh vỏ ở phía Bắc Việt Nam và Úc (FIS/2010/100)

Ôxtrâylia

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sn 1

 

x

x

37

Nâng cao tính bền vững trong chế biến và sử dụng thc ăn cho nuôi trồng hi sn tại Việt Nam và Úc

Ôxtrâylia

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sn 1

 

x

x

38

Sử dụng hiệu qunguồn dinh dưỡng để phát trin nuôi trồng thủy sn bền vững miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đi khí hậu

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Phân Viện NCNT T sn Bắc Trung Bộ

1-3-16

x

x

39

Phát trin cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Cục Năng lượng nguyên t

2-1-16

x

x

40

Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân gđ 2

IAEA

Bộ KH&CN

Cục Năng lượng nguyên tử

2-1-16

x

x

41

Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đi với lưu vực sông Hồng và hỗ trợ thể chế nâng cao hiệu qutưới tại một khu vực thí Điểm Gia Binh của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hi

Pháp

Bộ NN&PTNT

ĐH Thủy lợi

2-1-16

x

x

42

Tăng cường mạng lưới phn hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại Việt Nam

IFAD

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghip nông thôn

1-1-16

x

X

43

HTKT trin khai chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới 2010 - 2020

IFAD

Bộ NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

1-1-16

x

x

44

Tác động của biến đi khí hậu và các gii pháp thích ng an toàn sinh học cho nuôi trồng thy sn ti miền Bắc VN

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Vin NCNT Thủy sản 1

1-1-16

 

x

45

Thy lợi Phước Hòa

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL ĐT&XD Thủy lợi 9

1-1-16

 

x

46

Cạnh tranh nông nghiệp

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

 

 

x

47

Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bc Nghệ An - JICA 2

Nhật Bn

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thy lợi

1-1-16

x

x

48

Quản lý thiên tai (WB5)

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thy lợi

1-1-16

x

x

49

i Phan Rí - Phan Thiết - JICA 1

Nht Bn

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thy lợi

 

x

x

50

Cải thin nông nghiệp có tưới Việt Nam (WB7)

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thy lợi

1-8-16

x

x

51

Qun lý và gim nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mrộng (ADB-GMS1)

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thy lợi

1-6-16

x

x

52

Nghiên cứu đề xut giải pháp tổng thể kiểm soát ngp lũ lưu vc sông Đồng Nai

Pháp

Bộ NN&PTNT

TC Thủy li

27-1-16

x

x

53

Quản lý bền vững nước hệ thống hồ cha trên sông Hồng - Thái Bình thích nghi với biến đi khí hu

Italia

Bộ NN&PTNT

TC Thủy li

27-1-16

x

x

54

TCNL Qun lý ri ro thiên tai

Quỹ Toàn cầu

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

27-1-16

x

x

55

TCNL Cnh báo sớm lũ lụt giai đoạn 2

Mỹ

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

27-1-16

x

x

56

Đu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng, giai đoạn II

Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Kinh tế

1-11-16

x

x

57

Kế hoạch loại trừ Methyl Bromide của Việt Nam

WB

Bộ NN&PTNT

Cục BV thực vật

 

 

x

58

Hỗ trợ tăng cường năng lực thực hiện giám sát dịch hại thực vật và quản lý thông tin cho các nước Đông - Nam Á

FAO

Bộ NN&PTNT

Cục BV thực vật

 

 

x

59

TCNL trường Đại học Thy Lợi trong bối cnh biến đổi khí hu

Hà Lan

Bộ NN&PTNT

ĐH Thy lợi

 

 

x

60

Tài trợ doanh nghiệp vừa và nhgiai đoạn III

Nhật Bn

NH NN VN

Ban Qun lý các Dự án Tín dụng Quốc tế ODA

 

x

x

61

Hiện đi hóa quản lý thuế

WB

B Tài chính

TC Thuế

 

x

 

62

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thi thành phố Thái Ngun

Pháp

UBND tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên

1-1-16

x

x

63

Dự án mrộng nhà máy thy điện Đa Nhim

Nhật Bn

Bộ Công thương

Cty Cphần thy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

1-6-16

x

x

64

Cấp nước thị xã Sông Công, tnh Thái Nguyên

Na Uy

UBND tỉnh Thái Nguyên

CT Nước sạch Thái Nguyên

1-8-16

x

x

65

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tnh Hà Tĩnh

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

1-1-16

x

x

66

Qun lý nguồn nước tổng hợp và phát trin đô thị trong mối liên hệ với biến đi khí hậu tại tnh Hà Tĩnh

B

UBND tỉnh Hà nh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

1-6-16

x

x

67

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đi khí hu ti Hà Tĩnh

OFID

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

1-12-16

 

x

68

Nâng cp đô thị VN - Tp Nam Định

WB

UBND tỉnh Nam Đnh

UBND TP Nam Đnh

1-6-16

 

x

69

Thăm dò và khai thác nguồn urani và các loại quặng phục vụ chương trình đin ht nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên t VN

1-6-16

 

x

70

Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

1-6-16

 

x

71

Nâng cao năng lực cho xác định đặc trưng và đánh giá vị trí của các cơ sở hạt nhân mới VN

IAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên tử VN

1-6-16

x

x

72

Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy thanh tra lao động vững mạnh tại Việt Nam

Mỹ

Bộ LĐ,TB&XH

Bộ LĐ,TB&XH

1-6-16

x

 

73

TCNL Phòng chun đo liu bức xạ và Phòng An toàn ht nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên tử VN

1-6-16

x

 

74

Ci cách hành chính thuế - GĐ 3

Nhật Bản

B Tài chính

TC Thuế

1-6-16

 

x

75

Hp tác K thut thực hiện hải Quan đin tử

Nhật Bản

B Tài chính

TC Hải quan

1-6-16

 

x

76

Quỹ đầu tư phát triển đa phương

WB

B Tài chính

BTài chính

1-6-16

x

x

77

Ci cách DNNN và hỗ trợ qun tr công ty

ADB

B Tài chính

B Tài chính

16-1-16

x

x

78

Xây dựng trường ĐH Vit Đức

WB

Bộ GD&ĐT

B GD&ĐT

16-1-16

x

x

79

Quan hệ đi tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghip tnh Bắc Kn

IFAD

UBND tỉnh Bc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn

16-1-16

x

x

80

Xây dựng, trin khai Hi quan điện tử và thực hiện cơ chế Hi quan một ca phục vụ hiện đại hóa Hải quan ti Vit Nam

Nhật Bn

Bộ Tài chính

TC Hải quan

16-1-16

x

x

81

Vệ tinh nhViệt Nam quan sát tài nguyên, thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1)

Pháp

Bộ KH&CN

B KH&CN

16-1-16

 

x

82

Đy mạnh đi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ

WB

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

16-1-16

 

x

83

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực NN trong bối cnh hội nhập KTQT

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

16-1-16

 

x

84

Phát triển giao thông vận ti khu vực đng bng Bc B

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thy nội địa

1-12-16

 

X

85

Trung tâm vũ trụ Vit Nam

Nht Bản

Vin KH&CN VN

Vin KH&CN VN

1-12-16

 

x

86

Hỗ trY tế các tnh Bắc Trung B

WB

BY tế

BY tế

1-6-16

x

x

87

Tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh tại các tnh Tây Bắc

Nhật Bn

Bộ Y tế

Bộ Y tế

1-6-16

x

x

88

Xây dựng tuyến đường st đô ththành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Tuyến số 1)

Nhật Bản

UBND TP HCM

Ban QLĐS ĐT

1-6-16

x

x

89

Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố HChí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương

Nhật Bản

UBND TPHCM

Ban QLĐS ĐT

1-6-16

x

x

90

Phát triển Hệ thống tưới Bc sông Chu - Nam sông Mã - ADB6

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thy lợi

1-12-16

x

x

91

Quản lý thy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐB sông Cu long

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi

1-1-16

x

x

92

Phát triển kinh doanh với người nghèo tnh Bến Tre

IFAD

UBND tỉnh Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre

1-12-16

 

x

93

Xây dựng, nâng cấp, ci tạo đường GTNT đến các xã miền núi ĐBKK tnh Bắc Kn

Qu Kuwait

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Kạn

1-12-16

 

x

94

Nâng cấp đô th TP HCM

WB

UBND TP HCM

UBND TP HCM

1-12-16

 

x

95

Quỹ toàn cu phòng chống HIV/AIDS

 

Bộ Y tế

Bộ Y tế

1-12-16

 

x

96

Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng, tnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

1-12-16

 

x

97

Hệ thng cấp nước thị tứ Toàn Thng, tnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

1-12-16

 

x

98

Bảo vệ tổng hợp vùng ven bin và rừng ngp mặn nhm thích nghi với biến đi khí hậu tại các tnh đng bằng sông Cu Long

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

1-12-16

 

x

99

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

1-12-16

 

x

100

Phát trin Lâm Nghiệp Để Cải Thiện Đời Sng Vùng Tây Nguyên

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghip

1-12-16

 

x

101

CT bo tồn rừng

Nhật Bn

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

1-12-16

 

x

102

Khôi phục rừng và quản lý rừng bn vững ở các tnh Qung Nam, Qung Ngãi, Bình Định và Phú Yên

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghip

1-12-16

 

x

103

Phát trin Lâm nghiệp ở Hòa Bình và Sơn La

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghip

1-12-16

 

x

104

Trng rừng trên đất cát ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam - giai đoạn 2

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

1-12-16

 

x

105

Phát trin ngành Lâm nghiệp

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

1-12-16

 

x

106

Hệ thống Thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đon II

Pháp

Bộ GTVT

TCT Đường sắt VN

1-12-16

 

x

107

Hiện đại hóa trung tâm Điều hành vận ti đường st

Đức

Bộ GTVT

TCT Đưng st VN

1-12-16

 

x

108

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước tiên tiến dành cho việc sản xuất nước sinh hoạt trong thời gian lũ lt

Đan Mạch

Viện KH&CN VN

Viện Hóa học

1-12-16

 

x

109

Phát triển cơ sở hạ tng giao thông đồng bằng sông Cu Long

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thy nội địa

1-12-16

 

x

110

Hỗ trợ tăng cường năng lực thchế cho Ban Quản lý đường st đô thHà Nội

Pháp

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

1-12-16

x

x

111

Hỗ trợ hòa hợp đô thị và môi trường cho dự án tuyến đường st đô thị thí Điểm Nhn - ga Hà Nội

Pháp

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

1-12-16

x

x

112

Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đo

Nhật Bản

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

1-12-16

x

x

113

Tuyến ĐSĐT thí Điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Ni

ADB

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

1-12-16

x

x

114

Xây dựng hệ thống thoát nước Thành phố Cao Lãnh

Na Uy

UBND tỉnh Đồng Tháp

CTy Cấp nước Đồng Tháp

1-12-16

x

x

115

Xây dựng cấp nước Thị Trn Thưng Thới Tin - Huyện Hồng ng tnh Đồng Tháp

Italia

UBND tỉnh Đồng Tháp

CTy Cấp nước Đng Tháp

1-12-16

 

x

116

Phát triển giao thông xanh Tp. HCM

WB

UBND TP HCM

Ban Qun lý đầu tư xây dựng ng trình giao thông đô thị thành phố

1-12-16

 

x

117

Cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực kênh Tàu H- Bến Nghé - kênh Đôi - kênh T, Giai đoạn I

Nht Bn

UBND TP HCM

Ban Qun lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố

1-12-16

 

x

118

Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu H- Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2

Nhật Bn

UBND TP HCM

UBND TP HCM

1-12-16

 

x

119

Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (dự án JICA2)

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

1-12-16

x

x

120

Tăng cường năng lực Thanh tra Chính phđến năm 2014

Đan Mạch

Thanh tra CP

Thanh tra CP

2-12-16

x

x

121

Tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014

Thụy Đin,  Đan Mạch, Hà Lan, Canada

Bộ Ni Vụ

Bộ Nội Vụ

1-12-16

x

x

122

Hợp phần phát trin thchế, Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn các sn phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh hc

ADB

Bộ NN&PTNT

Cục Trồng Trọt

30-1-16

x

x

123

Chương trình đào tạo nhân viên công tác xã hi chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cấp cộng đồng tại Tp. Hồ Chí Minh và các tnh lân cận

CFSI

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam

11-2-16

x

 

124

Nâng cao năng lực thực hiện hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 3

Ausaid

Bộ Y tế

Cục Qun lý môi trường Y tế

1-12-16

x

 

125

Xây dựng Hệ thống cp nước thị xã Hồng Ngự, tnh Đồng Tháp - Công suất 10 000m3/ngày.

AFD

Ủy ban Nhân dân tnh Đồng Tháp

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

14-1-16

x

 

126

Dự án nguồn lợi ven bin vì sự phát triển bn vững

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

14-1-16

 

x

127

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bn vững các tnh miền núi phía Bắc

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghip

30-1-16

x

x

128

Cp nước thị trn Cao Phong và Lương Sơn tnh Hòa Bình

KOICA

UBND tỉnh Hòa Bình

Cty c phn nước sạch Hòa Bình

11-2-16

x

x

129

Hỗ trxử lý chất thi bệnh viện

WB

Bộ Y tế

B Y tế

1-12-16

x

x

130

Mrộng mạng lưới cấp nước từ thị xã Ngã By đến xã Tân Phú Thanh

JICA

UBND tỉnh Hậu Giang

Cty cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hu Giang

14-1-16

x

x

131

Nâng cao tính bn vững của hệ thống canh tác tôm - lúa Đồng bng sông Cu Long

ACIAR

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thy sn 2

 

x

 

132

Dự án hỗ trợ kỹ thuật hoàn thiện khuôn kh pháp lý và tăng cường năng lực qun lý, giám sát cho lĩnh vc tài chính vĩ

AFD

NH NN VN

NH NN VN

 

x

 

133

Nâng cao năng lực phục vụ hội nhập quốc tế sâu rng của Vit Nam đến 2020

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

30-1-16

x

x

134

Dự án gim nghèo các tnh min núi phía Bc - GĐ 2

WB

Bộ KH&ĐT

Ban Điều phi dự án trung ương

11-2-16

x

x

135

Tiếp nhận, qun lý và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát khí hu toàn cầu

Thụy Sỹ

Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thy văn quốc gia

1-12-16

 

x

136

Hỗ trkỹ thuật phát triển ca cao bn vững Việt Nam

IDH&Oxfam Novib

Bộ NN&PTNT

Cc Trồng Trọt

14-1-16

 

x

137

Xây dựng hệ thng cnh báo úng ngập thời gian thc cho ni thành Hà Ni

NCF

Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

 

 

x

138

Tăng cường năng lực quy hoạch và Điều tra nước ngầm tại các khu đô thViệt Nam, giai đoạn

Đức

Bộ TN & MT

Trung tâm quy hoạch và Điều tra TN nước Quốc gia

27-1-16

 

x

139

ng dụng mô hình hệ thống Trái Đất của Na Uy xây dựng kịch bn biến đi khí hậu, nghiên cứu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan VN

Na Uy

Bộ TN & MT

Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường

27-1-16

 

x

140

Hỗ trợ xây dựng qun lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công - tư Việt Nam

AECID

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn

26-1-16

x

x

141

D án pt hệ thống tưi Bc sông Chu - Nam sông Mã

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA thủy lợi

24-1-16

x

x

142

Tưới Phan Rí - Phan Thiết

JICA

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA thủy lợi

24-1-16

 

x

143

Qun lý thiên tai

WB

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA thủy lợi

24-1-16

 

x

144

Truyền ti điện min Bắc mở rộng

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền ti điện quốc gia

28-1-16

 

x

145

Đường dây 220kV nhiệt điện Thái Bình - trạm 220kV Thái Bình và mở rộng ngăn lộ

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền ti điện quốc gia

28-1-16

 

x

146

Chương trình đầu tư lưới truyền ti điện

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền ti điện quốc gia

28-1-16

 

x

147

Đu nối thy điện Trung Sơn

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền ti điện quốc gia

28-1-16

x

x

148

Truyền ti và phân phối giai đoạn 2 -Tài trợ bổ sung

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền ti điện quốc gia

28-1-16

 

x

149

Tài trợ đa phân k- CT đầu tư và truyền tải điện

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền ti điện quốc gia

28-1-16

 

x

150

Truyền ti và phân phối điện 2

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền ti điện quốc gia

28-1-16

 

x

151

ĐZ 110kV và TBA 110kV Khoái Châu + TBA 110kV Yên Mỹ (Phối Nối cũ) và nhánh rẽ + TBA 110kV Hoàng Mai và nhánh rẽ + TBA + ĐZ 110kV KCN Châu Sơn

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực min Bắc

25-2-16

 

x

152

Phát trin mạng truyền ti và phân phối điện

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực min Trung

25-2-16

 

x

153

Phát trin mạng truyền ti và phân phối điện

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Nam

25-2-16

 

x

154

Nâng cao hiệu qusử dụng năng lượng khu vực nông thôn

Đức

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Nam

25-2-16

x

x

155

Lưới điện phân phối nông thôn

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Nam

25-2-16

x

x

156

Lưới đin phân phối nông thôn

WB

Bộ Công thương

Cty điện lực Hải Phòng

3-3-16

x

x

157

PT năng lượng tái tạo và Mrộng, ci tạo lưới đin nông thôn vùng sâu, vùng xa - Cấu phần 1

ADB

Bộ Công thương

Tập đoàn điện lực VN

1-12-16

x

x

158

Nhà máy thy đin Thác Mơ mrộng

JICA

Bộ Công thương

Tâp đoàn điện lực VN

1-12-16

x

x

159

Truyền ti và phân phối 2

WB

Bộ Công thương

Tng cty đin lực TP.HCM

1-12-16

x

x

160

Hệ thống thoát nước và vệ sinh thị trấn Ân Thi, tnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

30-1-16

x

x

161

Phát trin giao thông đô thHà Nội

WB, GEF

UBND TP Hà Nội

Sở GTVT Hà Nội

21-2-16

x

x

162

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Lập Báo cáo nghiên cứu khthi cho Dự án Tuyến đường sắt đô thsố 3,

ADB

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

1-12-16

x

x

163

Phần vốn bổ sung dự án GTNT3

WB

UBND tỉnh Phú Thọ

S GTVT Phú Th

14-1-16

x

x

164

Tăng cường hệ thống dự báo, cnh báo lũ lụt Việt Nam - Giai đoạn II

Italia

Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

30-1-16

x

x

165

Ci thin môi trường TP Hi Phòng

JICA

UBND TP Hi Phòng

UBND TP Hải Phòng

11-2-16

x

x

166

Hệ thống x lý thi khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thụy Vân giai đoạn I

Na Uy

UBND tỉnh Phú Th

Cty pt hạ tầng khu công nghiệp - BQL các khu công nghiệp Phú Th

1-12-16

x

x

167

Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

LIFSAP

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP

14-1-16

x

x

168

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đt đai VN

HH PT Quốc Tế

UBND tỉnh Bến Tre

S TN & MT Bến Tre

8-1-16

x

x

169

Phát triển du lịch bền vững tiu vùng sông Mê Kông m rng

ADB

Bộ VH,TT & DL

UBND tỉnh Bc Kạn

8-1-16

x

x

170

Phát trin mạng phân phối và truyền tải điện

JICA

Bộ Công thương

Tổng cty điện lực TP.HCM

8-1-16

 

x

171

Tu bổ, nâng cấp và x lý các Điểm trọng yếu đê t sông Cu Cháy, thuc lưu vc sông Mã

WB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Thanh Hóa

23-1-16

 

x

172

Ci tạo nâng cp tuyến đường st Yên Viên - Lào Cai

ADB & AFD

Bộ GTVT

Tổng cty đường sắt VN

25-1-16

 

x

173

Xây dựng đường st đô thị Hà Nội, giai đoạn 1

JICA

Bộ GTVT

Tổng cty đường st VN

25-1-16

 

x

174

Dự án đầu tư lưới điện truyền tải 2

AFD

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền ti điện quốc gia

30-1-16

x

x

175

Tăng cường h thng trợ giúp xã hi Vit Nam

WB

Bộ LĐ,TB&XH

Bộ LĐ,TB&XH

4-2-16

x

x

176

Dự án Tăng cường kỹ năng nghề”

ADB

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cc dy nghề

1-12-16

x

x

177

Thành lập 5 trường cao đẳng nghề VN-Hàn Quốc

n Quốc

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cc dy nghề

14-1-16

x

x

178

Chương trình đào tạo nghề 2008

Kfw

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cc dy nghề

8-1-16

x

x

179

Htrợ kỹ thuật giai đoạn II chương trình đào tạo nghề 2008

GIZ

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cc dy nghề

8-1-16

x

x

180

Tư vn h thng dy nghề giai đon II

Kfw

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cc dy nghề

30-1-16

x

x

181

D án ATVSLĐ trong các ngành có nguy cơ cao ti Vit Nam

Nhật Bn

Bộ LĐ,TB&XH

Cục An toàn lao động

5-2-16

x

x

182

Đầu tư pt các trường dy nghề chất lượng cao

AFD

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề

1-12-16

x

x

183

Nghiên cứu cơ chế gây ngộ độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng sinh lưu hành trong thc phẩm

JICA

Bộ Y tế

Viện Dinh dưỡng

14-1-16

x

x

184

Nâng cao năng lực quản an toàn vệ sinh thc phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công m rng

ADB

Bộ Y tế

Cục An toàn thực phẩm

22-2-16

x

x

185

Vì sự sống còn và phát triển trẻ em

UNICEF

Bộ Y tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính

1-12-16

x

x

186

Dự án quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống lao Việt Nam

Quỹ toàn cầu phòng chống lao

Bộ Y tế

BV phi trung ương

14-1-16

x

x

187

Trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phú Ninh

n Độ

UBND tỉnh Phú Thọ

S NN và PTNT Phú Th

30-1-16

x

x

188

Dự án tài chính nông thôn III

WB

NH NN VN

Ngân hàng TMCP đầu tư và PT VN

3-2-16

x

x

189

Phòng, chống bạo lực gia đình và chăm sóc người cao tuổi.

UNFPA

UBND tỉnh Bến Tre

SY tế tnh Bến Tre

1-12-16

x

x

190

PT cơ sở hạ tầng giao thông đồng bng sông Cu Long - Hợp phần C - Bến Tre

Ausaid

UBND tỉnh Bến Tre

SGTVT Bến Tre

14-1-16

x

x

191

Thoát nước và xử lý nước thi thị xã Đồng Xoài tnh Bình Phước

WB

UBND tỉnh Bình Phước

Cty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước

30-1-16

x

x

192

Bệnh viện đa khoa và trung tâm đào tạo y tế tnh Bắc Kn

Rp Xê Út

UBND tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn

1-1-16

x

x

193

Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

ADB

Bộ Y tế

Cục phòng chống HIV/AIDS

16-1-16

 

x

194

Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam

UNDP

Văn phòng Quốc hội

Viện Nghiên cứu lập pháp

1-6-16

x

x

195

Sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo

JICA

NH PTVN

NH PTVN

 

 

x

196

Quản lý PCB-EVN tại việt Nam

GEF

Bộ Công thương

Tập đoàn điện lực VN

25-2-16

 

x

197

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

JICA

Bộ Công thương

Tập đoàn điện lực VN

23-2-16

 

x

198

Cải tạo nâng cấp đường Xuân An - Mỹ Lung huyện Yên Lập

JICA

UBND Huyện Yên Lập

Ban QLDA JICA huyện Yên Lập

21-2-16

 

x

199

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thi thành phố Long Xuyên

Hàn Quốc

UBND tỉnh An Giang

Cty CP Điện Nước An Giang

27-2-16

 

x

200

Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông

ADB & UEIF

UBND tỉnh Qung Trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

21-2-16

 

x

201

Phát triển nông thôn tng hợp các tỉnh min Trung

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

27-1-16

 

x

202

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tnh Tây Nguyên

 

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

2-4-16

 

x

203

Nâng cao chất lượng, an toàn sn phm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh hc.

 

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

27-1-16

 

x

204

Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

27-1-16

 

x

205

Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

 

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

27-1-16

 

x

206

Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thy sản bằng công nghệ vệ tinh

 

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

27-1-16

 

x

207

Nước sạch nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu

EVD

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở NN&PTNT

17-1-16

 

x

208

Phòng chống bạo lực gia đình, kiểm soát cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc người cao tui tại tỉnh Hải Dương

UNFPA

UBND tỉnh Hi Dương

Ban QLDA VNM8P08

1-11-16

 

x

209

Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình

UNFPA

Bộ VH,TT & DL

Vụ Gia Đình

2-3-16

 

x

210

Cơng trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II

Na Uy, FAO, UNEP

Bộ NN&PTNT

Tổng cục Lâm nghiệp

2-3-16

 

x

211

Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng - Hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng

ADB

UBND tỉnh Lạng Sơn

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dng

3-3-16

 

x

212

Ci thiện Môi trường Đầu tư Vĩnh Phúc

JICA

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2-4-16

 

x

213

Dự án phân phối hiệu qu

WB

Bộ Công thương

Tng cty điện lực TP.HCM

1-4-16

 

x

214

Xd TBA và nhánh rẽ ĐZ Linh Đàm Cầu Diễn và Quang Minh, Cải tạo, nâng cấp ĐZ 110kV Đông Anh - Chèm, đoạn từ TBA 110kV Đông Anh đến TBA 110kV Bc Thăng Long, nâng CS MBA T1 trạm 110kV Nhật Tân - E1.21; NCS trạm 110kV Đông Anh; NCS MBA T3 trạm 110kV Gia Lâm - E1.2; NCS TBA Phùng Xá E1.28, NCS MBA T1 trạm 110kV E1.22 - Thanh Nhàn, NCS trạm 110kV Yên Phụ (E8), NCS MBA T1 và thay dây dẫn nhánh ĐZ vào TBA E1.20 Thanh Xuân, lắp bổ sung MBA 40MVA tại TBA 110kV Xuân Mai (E10.9)

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực Hà Nội

29-1-16

 

x

215

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia mới

WB

Bộ Công thương

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

1-4-16

 

x

216

Thủy điện Sông Bung 4

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty phát điện 2

1-4-16

x

x

217

Thủy điện Trung Sơn

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty phát điện 2

1-12-16

x

x

218

Dự án phân phối hiệu qu

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực min Trung

1-12-16

x

x

219

Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện

Đức

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực miền Trung

16-1-16

x

x

220

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn miền Trung

Đức

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực miền Trung

16-1-16

x

x

221

Dự án miniscada thành phố Tam Kỳ, Qung Nam; Dự án miniscada thành phố Pleiku, Gia Lai

Phần Lan

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực miền Trung

20-1-16

x

x

222

Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu vùng xa

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực miền Trung

1-12-16

x

x

223

Dự án phân phối hiệu quả

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực TP HCM

 

 

x

224

Đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

JICA

Bộ Công thương

Tập đoàn điện lực VN

1-11-16

x

x

225

Dự án phân phối hiệu quả

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực Hà Ni

1-8-16

x

x

226

Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cu Long - Hợp phần C - đường tnh Giồng Riềng

WB

UBND tỉnh Kiên Giang

S GTVT Kiên Giang

 

 

x

227

Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm

Australia

UBND tỉnh Sóc Trăng

S NN&PTNT tnh Sóc Trăng

 

 

x

228

Nâng cao chất lượng, an toàn sn phm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

 

 

x

229

Bnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

KOICA

UBND tỉnh Yên Bái

SXây dựng tnh Yên Bái

1-6-16

x

x

230

Đường giao thông liên xã Buôn Hồ-Ea Blang-Ea Siên huyện Krông Buk (nay là thị xã Buôn Hồ) đi xã Ea Phê huyn Krông Pắc

JICA

UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND thị xã Buôn Hồ, tnh Đăk Lăk

1-6-16

x

x

231

D án phát trin khí sinh học

Hà Lan

UBND tỉnh Đắk Lk

Sở NN&PTNT Đăk Lăk

1-6-16

x

x

232

Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và nâng cao năng lực cán b ti Đài PT và TH Đắk Lắk

DANIDA

UBND tỉnh Đắk Lk

Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

1-6-16

x

x

233

Đầu tư xây dựng công trình hệ thống cp thoátc và vệ sinh môi trường thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tnh Yên Bái (Hợp phần thoát nước).

Phần Lan

UBND tỉnh Yên Bái

y ban nhân dân thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ

1-6-16

x

x

234

Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa tnh Quảng Ninh

Áo

UBND tỉnh Quảng Ninh

Bệnh viện Đa khoa tnh Qung Ninh

1-6-16

x

x

235

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

JICA

Bộ KH&CN

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

1-6-16

x

x

236

Mrộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài tnh Bình Phước

WB

UBND tỉnh Bình Phước

Cty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước

30-1-16

 

x

237

Dự án thành phần “Tái cơ cấu kinh tế nông thôn tập trung vào chuỗi giá trị lúa gạo.

Australia

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn

16-1-16

x

x

238

Đánh giá kh năng ứng phó biến đi khí hậu của nông dân - các lựa chọn chính sách

Australia

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn

14-1-16

x

x

239

Cải thiện chính sách khuyến nông nhằm nâng cao hiệu qucủa hoạt động khuyến nông cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đng bng sông Cu Long

Australia

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn

16-1-16

x

x

240

Xây dựng hệ thống thoát nước và xlý nước thi thxã Cao Bằng, tnh Cao Bằng

Đan Mạch

UBND tỉnh Cao Bằng

UBND tp. Cao Bng

16-1-16

x

x

241

HTTN và XLNT thành phố Biên Hòa giai đoạn 1

 

UBND tỉnh Đồng Nai

Sở Xây dựng Đồng Nai

16-1-16

x

x

242

Dự án Tăng cường n định tài chính (xác định phm vi)

ADB

NH NN VN

Vụ n định Tiền tệ và Tài chính

14-1-16

x

x

243

Hệ thống thông tin qun lý và hiện đại hóa ngân hàng

WB

NH NN VN

NH NN VN

1-11-16

x

x

244

Xây dựng hệ thống sản xuất - kinh doanh rau bền vững, hiệu qukhu vực Tây Bc Việt Nam

ACIAR

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghip nông thôn

16-1-16

 

x

245

Cải thin môi trường Hi Phòng

 

UBND tỉnh Hi Phòng

UBND tỉnh Hải Phòng

1-12-16

 

x

246

Dự án phát triển bệnh viện tnh, vùng (giai đoạn 2), bnh vin tỉnh Ninh Thuận

JICA

UBND tỉnh Ninh Thuận

Sy tế tnh Ninh Thuận

1-6-16

 

x

247

Dự án phục hi và quản lý bn vững rừng phòng h tnh Quảng Trị

JICA

UBND tỉnh Qung Tr

S NN & PTNT tnh Quảng Tr

16-2-16

x

x

248

Nhà học thực hành trường THPT Chế Lan Viên

ADB

UBND tỉnh Qung Trị

S GD & ĐT tnh Quảng Trị

16-1-16

 

x

249

Nhà học thực hành trường THPT Hương Hóa

ADB

UBND tỉnh Qung Trị

S GD & ĐT tnh Quảng Trị

16-2-16

 

x

250

Nhà học thực hành trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

ADB

UBND tỉnh Qung Trị

S GD & ĐT tnh Quảng Trị

16-1-16

 

x

251

Dự án tăng cường Hệ thống và Hoạt động tiêu chun và Hợp chun - Pha 2 về tiết kiệm năng lượng và dán nhãn tiết kim năngng

JICA

Bộ KH & CN

TC tiêu chuẩn đo lường chất lượng

16-2-16

 

x

252

ng dụng kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số đkiểm tra các vật liệu có mật độ và độ dầy lớn

IAEA

Bộ KH & CN

Viện Năng lượng Nguyên t VN

16-1-16

 

x

253

Nhà học 3 tng trường THPT Lâm Sơn Thủy

ADB

UBND tỉnh Qung Trị

S GD & ĐT tnh Quảng Trị

16-1-16

 

x

254

Qun lý thiên tai (WB5/Vn-Haz) tnh Qung Trị

WB

UBND tỉnh Qung Trị

Sở NN&PTNT Qung Tr

16-1-16

 

x

255

Nâng cao năng lực phòng, chng HIV/AIDS khu vc tiu vùng MeeKoong mở rộng

ADB

Cục phòng chng HIV/AlDS

Cục phòng chng HIV/AIDS

25-1-16

 

x

256

Đường ni cu Đại Lộc với Quốc lộ 1A, tnh Quảng Trị

JICA

UBND tỉnh Qung Trị

Sở GTVT

25-1-16

 

x

257

Dự án hỗ trợ kỹ thuật ci thiện hoạt động ngành nước

ADB

UBND tỉnh Qung Trị

Công ty TNHH MTV Cấp nước và xây dựng Quảng Trị

25-1-16

 

x

258

Gim thất thoát nước, tăng cường, mrộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011-2015

ADB

UBND TP Hồ Chí Minh

Tổng cty cp nước Sài Gòn

1-12-16

 

x

259

Phát trin cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cu Long - Hp phần C - An Giang

WB

UBND tỉnh An Giang

S GTVT

16-1-16

 

x

260

Htrợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tnh Ninh Thun

IFAD

UBND tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận

16-1-16

 

x

261

Hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực cơ quan quản lý đường st đô thị Hà Nội và thành lập Công ty vận hành bảo dưỡng các tuyến ĐSĐT trên đa bàn thành phố Hà Ni

JICA

UBND TP Hà Nội

Ban QLĐS ĐT

1-2-16

 

x

262

Chương trình gim nghèo dựa trên phát trin hàng hóa (CPRP) tnh Hà Giang

IFAD

UBND tỉnh Hà Giang

 

25-2-16

 

x

263

Xây dựng trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao

GIZ

Bộ LĐ, TB&XH

TC dạy nghề

1-2-16

 

x

264

Mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vc đồng bng và ven bin phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đi khí hậu và nước bin dâng

Áo

Bộ TN & MT

Cục đo đạc và bn đồ VN

1-2-16

 

x

265

Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thun

B

UBND tnh Ninh Thuận

BXD năng lượng và QLDA

16-1-16

 

x

266

Dự án xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rn Nam Bình Dương

Phần Lan

 

 

1-2-16

 

x

267

Phát triển nông thôn đa Mục tiêu, huyện Đà Bc, tnh Hòa Bình

Ả Rập Xê Út

UBND tỉnh Hòa Bình

Ban QLDA PTNT đa Mục tiêu

16-1-16

 

x

268

Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mrộng công suất 45.000m3/ ngày đêm

ADB

 

 

16-1-16

 

x

269

Xây dựng năng lực nhm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vt POP tồn lưu tại VN

GEF

B TN & MT

TC môi trường

1-8-16

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC IIB

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC TIỂU DỰ ÁN ODA - QUÝ IV/2015
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục VI-GSĐG 2 - Thông tư 01/2014/TT-BK
HĐT)

STT

Tên chương trình, dự án

Nhà tài trợ

Tên Cơ quan

Tên Ch d án

Thời gian gửi

Hình thức gửi báo cáo

Thư điện t

Văn bản

 

 

 

 

 

 

102

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao - TDA Hợp phn 4

Pháp

Bộ NN&PTNT

Trường CĐ Nghề CĐ VX

1-2-16

 

x

2

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam - TDA Qung Ngãi

WB

Bộ TN&MT

Sở TNMT Qung Ngãi

 

 

x

3

Công trình hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tnh Yên Bái - Hợp phần thoát nước

Phần Lan

UBND tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái

 

x

 

4

Đường GTNT Nông Hạ - Yên Hân, tnh Bc Kạn

Nht Bản

UBND tỉnh Bc Kn

Sở GTVT Bc Kn

25-1-16

 

x

5

Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tnh Bến Tre

IFAD

UBND tỉnh Bến Tre

Ban ĐPDA Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tỉnh Bến Tre

1-8-16

 

x

6

Công trình hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tnh Yên Bái - Hợp phần thoát nước

Phần Lan

UBND tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái

29-1-16

 

x

7

Đường Bng Lũng - Đại Sảo

Nhật Bản

UBND tỉnh Bc Kn

Sở GTVT Bc Kn

25-1-16

 

x

8

Đường từ Quốc lộ 70 đi thôn 14, thôn 15 xã Động Quan

WB

UBND tnh Yên Bái

UBND huyện Lục Yên

1-6-16

x

x

9

Mrộng hệ thng cấp nước thị xã Đng Xoài - Bình Phước

WB

UBND tỉnh Bình Phước

CT TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

1-3-16

x

x

10

Nâng cp đô thTP Hồ Chí Minh

WB, Nht Bản

UBND TP H Chí Minh

BQL đầu tư xây lp công trình nâng cấp đô thị

2-1-16

x

x

11

Hỗ trợ kthuật chuẩn bị dự án đu tư Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh - GĐ 2

WB

UBND TP Hồ Chí Minh

BQL Đầu tư dự án vsinh môi trường TP

2-1-16

 

x

12

Chính sách dân tộc

UNICEF

y Ban Dân Tộc

V Chính sách dân tc

2-1-16

 

x

13

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long

WB

UBND tỉnh Cà Mau

Sở GTVT Cà Mau

1-1-16

 

x

14

Phát triển cơ sở hạ tng giao thông đng bng sông Cửu Long - Hợp Phần C

WB

UBND tỉnh An Giang

Sở GTVT An Giang

1-1-16

 

x

15

Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bng sông Cửu Long - Hp phần C - đường tỉnh Giồng Riềng

WB

UBND tỉnh Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

1-1-16

 

x

16

Hỗ trợ Y tế các tnh miền núi phía Bc tnh Bc Kạn

WB

UBND tỉnh Bắc Kn

S Y tế tnh Bc Kạn

1-1-16

x

x

17

Xây dựng 48 cầu giao thông nông thôn trên kênh cấp 2 vùng Qun lộ - Phụng Hiệp tỉnh Sóc Trăng

WB

UBND tỉnh Sóc Trăng

Sở NN&PTNT Sóc Trăng

1-1-16

x

x

18

Đường liên xã Dần Thàng - Nm Chày, huyện Văn Bàn

JICA

UBND tỉnh Lào Cai

S GTVT Lào Cai

1-1-16

x

x

19

Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk - Tiểu dự án Buôn Ma Thuột

ADB

UBND tỉnh Đk Lắk

Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đk Lắk

1-8-16

 

x

20

Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung

ADB

UBND tỉnh Nghệ An

S NN & PTNT tnh Nghệ An

1-6-16

 

x

21

Thoát Nước và Xử Lý Nước Thải Thành phố Hà Giang, tnh Hà Giang

Đan Mch

UBND tỉnh Hà Giang

UBND tp Hà Giang

1-8-16

 

x

22

HTKT ci thiện hoạt động ngành nước, tnh Qung Tr

ADB

UBND tỉnh Quảng Trị

CT Cấp nước Qung Tr

2-1-16

 

x

23

Đường liên xã Phong Thạnh, Châu Điền, Thông Hòa, huyện Cu Kè, tnh Trà Vinh

JICA

UBND tỉnh Trà Vinh

Ban Quản Dự án JICA

1-11-16

 

x

24

Dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông II

ADB

UBND tỉnh Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

1-1-16

 

x

25

Dự án Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất

ADB

UBND tỉnh Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

1-6-16

 

x

26

Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tnh Miền trung tnh Hà Tĩnh

ADB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

1-12-16

 

x

27

Cải tạo, nâng cấp đường Xuân An - Mỹ Lung huyện Yên Lập (Giai đoạn 1 từ Km0-Km8+851)

Nhật Bn