CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 34/TTr-CP ngày 18/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Baskiria, Liên bang Nga (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BASKIRIA, LIÊN BANG NGA ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 568/QĐ-CTN ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Vũ Xuân Trường, sinh ngày 21/12/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: căn hộ số 404, nhà số 14, đường Dagestan, thành phố Ufa

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thành Bôn, sinh ngày 16/9/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: căn hộ số 439, nhà số 25, phố Bakalinskaya, thành phố Ufa

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Văn Xuân, sinh ngày 11/5/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: căn hộ số 520, nhà 25, phố Bakalinskaya, thành phố Ufa.

Giới tính: Nam