CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 567/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 37/TTr-CP ngày 18/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Liên bang Nga (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LIÊN BANG NGA ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 567/QĐ-CTN ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Hà Việt Long, sinh ngày 10/9/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: căn hộ số 3, nhà số 23/17, phố Narodnaya, thành phố Pskov

Giới tính: Nam

2. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 05/02/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: căn hộ số 3, nhà số 23/17, phố Narodnaya, thành phố Pskov

Giới tính: Nữ

3. Lê Xuân Chiến, sinh ngày 20/10/1993 tại Liên bang nga

Hiện trú tại: căn hộ số 8, nhà 96, phố Moskovskaya, thành phố Pyatigorsk, tỉnh Stavropol.

Giới tính: Nam