CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 28/TTr-CP ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-CTN ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Trần Văn Bảo, sinh ngày 03/11/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Saitamaken Saitamashi Minumaku Haruno 1-3-1-612

 

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Văn Liêm, sinh ngày 20/10/1977 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Shizuokaken Shizuokashi Shimizuku Noujima 317-1 Noujimanishidanchi 1-110

 

Giới tính: Nam

3. Nhan Nguyễn Minh Xuân, sinh ngày 29/4/1980 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashis Kanagawaku Nishiterao 2-14-7-306

 

Giới tính: Nữ

4. Cáp Trọng Hoàng, sinh ngày 19/9/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Saitamaken Misatoshi Hikonari 3 Chome 11-2-405.

 

Giới tính: Nam