CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 25/TTr-CP ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 485/QĐ-CTN ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Dương Thị Thủy, sinh ngày 12/11/1979 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: Venraystraat 16, 1324 DZ Almere

Giới tính: Nữ

2. Huỳnh Thị Ngọc Hồng, sinh ngày 25/02/1995 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Otterstraat 35 BIS, 3513 CJ Utrecht

Giới tính: Nữ

3. Bùi Thị Quang, sinh ngày 08/01/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eerste Baan 10, 8011 DB Zwolle.

Giới tính: Nữ