QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 137/2016/QH13

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỔ NHIỆM MỘT SỐ BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 38/TTr-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2016,

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ ngày 09 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đối với các ông có tên sau:

1. Ông Ngô Xuân Lịch giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

2. Ông Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an;

3. Ông Lê Vĩnh Tân giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

4. Ông Lê Thành Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

5. Ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

6. Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương;

7. Ông Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

8. Ông Phạm Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

9. Ông Trần Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

10. Ông Trương Minh Tuấn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

11. Ông Đào Ngọc Dung giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

12. Ông Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

13. Ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

14. Ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

15. Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

16. Ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

17. Ông Phan Văn Sáu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ;

18. Ông Mai Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân