QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 132/2016/QH13

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 36/TTr-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các ông có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Trung Hải;

2. Ông Vũ Văn Ninh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân