QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 133/2016/QH13

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 36/TTr-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng và thành viên Chính phủ đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an;

2. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

3. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

4. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

5. Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

6. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

7. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

8. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

9. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương;

10. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

11. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

12. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

13. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

14. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

15. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

16. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

17. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

18. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân