QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 122/2016/QH13

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CHỦ NHIỆM ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ Tờ trình số 1101/TTr-UBTVQH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội ngày 05 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các ông, bà có tên sau đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII:

1. Ông Hà Ngọc Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

2. Bà Lê Thị Nga giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp.

3. Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách.

4. Ông Võ Trọng Việt giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh.

5. Bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

6. Bà Nguyễn Thúy Anh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân