QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 120/2016/QH13

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BẦU PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ Tờ trình số 1090/TTr-UBTVQH13 ngày 02 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội ngày 04 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII:

1. Ông Phùng Quốc Hiển;

2. Ông Đỗ Bá Tỵ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân