QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 118/2016/QH13

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CHỦ NHIỆM ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ Tờ trình số 1087/TTr-UBTVQH13 ngày 02 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội ngày 02 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đối với các ông, bà có tên sau đây:

- Ông KSor Phước;

- Ông Nguyễn Văn Hiện;

- Ông Phùng Quốc Hiển;

- Ông Nguyễn Kim Khoa;

- Ông Đào Trọng Thi;

- Bà Trương Thị Mai;

- Bà Nguyễn Thị Nương.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII đối với các ông, bà có tên sau đây:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc đối với ông KSor Phước.

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đối với ông Nguyễn Văn Hiện.

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách đối với ông Phùng Quốc Hiển.

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh đối với ông Nguyễn Kim Khoa.

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đối với ông Đào Trọng Thi.

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội đối với bà Trương Thị Mai.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân