QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 115/2016/QH13

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BẦU CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ Tờ trình số 1078/TTr-UBTVQH13 ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 31 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân