QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 116/2016/QH13

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH NƯỚC

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ Tờ trình số 1081/TTr-UBTVQH13 ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước ngày 31 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ông Trương Tấn Sang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân