CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 635/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 63/TTr-CP ngày 11/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 635/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1.

Mộc Thị Cón, sinh ngày 22/02/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Møllerstien 9, 1570 Dilling

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Kỳ Duyên, sinh ngày 10/10/1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Møllerstien 9, 1570 Dilling

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 19/10/1974 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Fuglerud vegen 4, 2070 Råholt

Giới tính: Nữ

4.

Phạm Quốc Tuấn Anh, sinh ngày 26/7/1997 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Fuglerud vegen 4, 2070 Råholt.

Giới tính: Nam