CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 64/TTr-CP ngày 11/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 636/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Bích Nhạn, sinh ngày 20/02/1987 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Flakkeesestraat 47 B, 3083 CB, Rotterdam

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Ngọc Luân, sinh ngày 05/01/1992 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Straalmanstraat 16, 6521 JL Nijmegen

Giới tính: Nam

3. Huỳnh Thi Trang, sinh ngày 21/11/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Generaal De Gaulielaan 5, 5623 Ks Eindhoven

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 05/9/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Koningin Julianastrat 25, 4401 CZ Yerseke

Giới tính: Nữ

5. Võ Thị Minh Trinh, sinh ngày 28/02/1987 tại Bình Định

Hiện trú tại: Lange Hilleweg 382, 3073 BZ Rotterdam

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Trần Hương Linh, sinh ngày 14/3/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Helper Kerkstraat 13F, 9722 Es Groningen.

Giới tính: Nữ