CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 66/TTr-CP ngày 11/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 637/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Nguyễn Đông Huy, sinh ngày 30/11/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 2924 Lockport Drive #201 Falls Church Virginia 22042

Giới tính: Nam

2. Bùi Cẩm Linh, sinh ngày 25/12/1981 tại TP. Hà Nội

Hiện trú tại: 12213 Pender Creek Cir Apt J Fairfax, VA 22033

Giới tính: Nữ

3. Trần Quốc Bảo, sinh ngày 14/9/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 9006 Forest Mill Court, Apt 302, Owings Mills, MD 21117.

Giới tính: Nam