QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 114/2016/QH13

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ Tờ trình số 1077/TTr-UBTVQH13 ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 30 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân