BỘ NỘI VỤ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1659/BNV-TCBC
V/v Xây dựng, hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Căn cứ Luật Viên chức, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó Chính phủ quy định: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập “Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về vị trí việc làm và hướng dẫn cụ thể việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý”

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan “Hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực” và thời gian hoàn thành quý II năm 2016.

Đ thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý đối vi các lĩnh vực sự nghiệp khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng văn bản hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực để ban hành theo thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
Bộ trưng (để báo cáo);
-
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
-
Lưu: VT, TCBC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn