BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93 1/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

n cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám, qua địa chỉ sau đây:

1. Số điện thoại đường dây nóng: 043.7741918, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtrabtnmt@monre.gov.vn. tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Điều 2. Tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

1. Số điện thoại đường dây nóng: 043.7957889, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: cucksqlsdd@gmail.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời đim trong ngày.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thanh tra Bộ

a) Bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo quy định.

c) Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Bộ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng được quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

2. Tổng cục Quản lý đất đai

a) Bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng được quy định tại Điều 2 Quyết định này.

b) Xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; định kỳ hằng tuần, hằng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách, đồng thời gửi Thanh tra Bộ để tổng hợp chung.

3. Văn phòng Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm bắt được việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường và Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

4. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức thông tin và tuyên truyền về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng tại các cuộc họp báo định kỳ, đột xuất của Bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở TN&MT t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Đảng ủy Bộ; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT tại TP Hồ Chí Minh;
- C
ông Đoàn Bộ; Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB. MP.(2
00)

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà