QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 139/2016/QH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết s102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 11/TTr-CTN ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm chức vụ một s Phó Chủ tịch và y viên Hội đồng quốc phòng và an ninh ngày 11 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, miễn nhiệm chức vụ y viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội;

2. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân