QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Nghị quyết số: 138/2016/QH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA MIỄN NHIỆM MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội s 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân s85/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số102/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số105/2015/QH13 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tại Tờ trình s126/TTr-CTHĐBCQG ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và y viên Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 11 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;

2. Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Điều 2. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước;

2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội;

3. Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

4. Ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

5. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

6. Bà Nguyễn Thị Nương, nguyên ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu;

7. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

8. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

10. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

11. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

12. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân