QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 141/2016/QH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật t chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 12/TTr-CTN ngày 11 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về một s Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh ngày 11 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Điều 2. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, các ông, bà có tên sau đây là y viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội;

2. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

3. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân