QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 140/2016/QH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân s85/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tại Tờ trình s132/TTr-CTHĐBCQG ngày 11 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kim phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về một s Phó Chủ tịch và y viên Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 11 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các ông, bà có tên sau đây là Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia:

1. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước;

2. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các ông, bà có tên sau đây là y viên Hội đồng bầu cử quốc gia:

1. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội;

2. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội;

3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

4. Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương;

5. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

6. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an;

7. Ông Trần Văn Túy, y viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu;

8. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

9. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

11. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch thường trực Hội nông dân Việt Nam;

12. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương;

13. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể tkhi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân