QUỐC HỘI ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 129/2016/QH13

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BẦU PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 08/TTr-CTN ngày 07 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch nước ngày 08 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân