BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1391/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (sau đây viết tắt là Ban Điều hành) - Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 48/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Điều hành và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:- TTg và các Phó TTg Chính phủ (để b/c);- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan;- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;- Các thành viên Ban Điều hành;- Lưu: VT, TĐC.

BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1391/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

1

Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trưởng ban

2

Trần Việt Thanh

Thứ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ

Phó Trưởng ban

3

Trần Văn Vinh

Tổng Cục trưởng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phó Trưởng ban

4

Đào Đình Tân

Vụ trưởng

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

5

Nguyễn Trường Giang

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính

Thành viên

6

Nguyễn Phú Cường

Vụ trưởng

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Thành viên

7

Phạm Đồng Quảng

Phó Vụ trưởng

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

8

Lê Xuân Công

Vụ trưởng

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

9

Nguyễn Công Thịnh

Phó Vụ trưởng

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

Thành viên

10

Trần Quang Hà

Phó Vụ trưởng

Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải

Thành viên

11

Trần Thị Oanh

Phó Cục trưởng

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Thành viên

12

Hoàng Văn Anh

Phó Trưởng ban

Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thành viên

13

Trần Đức Thắng

Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thành viên