TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/2016/CT-CA

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG BỐ ÁN LỆ; ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG XÉT XỬ

Ngày 24-11-2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 22 Luật tổ chức Tòa án nhân dân thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ m phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử”; Khoản 5 Điều 27 Luật tổ chức Tòa án nhân dân thì một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là: ết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; tổng kết phát triển án lệ, công bố án lệ”. Để triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, ngày 28-10-2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Ngày 06-4-2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-CA về việc công bố 06 án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phát triển án lệ và công bố án lệ, áp dụng án lệ trong xét xử, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ thị:

I. Phân công nhiệm vụ

1. Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương tổ chức quán triệt cho Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh tư pháp khác trong cơ quan, đơn vị mình về nội dung của các án lệ đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố để nghiên cứu, áp dụng hiệu quả trong xét xử.

2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc rà soát, phát hiện bản án, quyết định có tính chuẩn mực của Tòa án để đề xuất phát triển thành án lệ; tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình phong trào thi đuanh của Tòa án tạo nguồn phát triển án lệ”.

3. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thường trực giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong công tác phát triển án lệ; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện mẫu bản án, quyết định của Tòa án trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét, ban hành để áp dụng thống nhất trong xét xử.

4. Học viện Tòa án phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn về kỹ năng viết bản án, quyết định của Tòa án theo mẫu bản án, quyết định được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua; kỹ năng nghiên cứu, viện dẫn án lệ trong xét xử cho Thẩm phán và các chức danh tư pháp.

5. Vụ Thi đua - Khen thưởng xây dựng và phát động phong trào thi đua lệ; đưa nội dung ó bản án, quyết định được lựa chọn phát triển thành án lệ” là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng đối với Thẩm phán và các chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.

6. Vụ Tổng hợp phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chuyên trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao về án lệ để phục vụ cho công tác phát triển án lệ, tra cứu, áp dụng án lệ; bảo đảm trang thông tin về án lệ phải có đầy đủ thông tin về các bản án, quyết định của Tòa án được đề xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ; các án lệ đã được công bố để nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

7. Tạp chí Tòa án nhân dân, Báo Công lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về án lệ; xây dựng chuyên Mục, chuyên đề về án lệ để đăng tải các bản án, quyết định được lựa chọn, đề xuất phát triển thành án lệ; đăng tải án lệ.

8. Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học xây dựng, đề xuất kế hoạch nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về án lệ với các nước trên thế giới để học tập kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả việc áp dụng án lệ trong xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

9. Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kinh phí, xây dựng quy chế chi tiêu trong hoạt động phát hiện, đề xuất, lựa chọn, công bố án lệ, bảo đảm việc sử dụng kinh phí minh bạch, Tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

I I. Tổ chức thực hiện

1. Các đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo đơn vị do mình phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được phân công; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm

2. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao là đơn vị thường trực theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình