BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1111/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7909-1-2:2016
IEC/TS 61000-1-2:2008

Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung - Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

2.

TCVN 11298-1:2016

Mạng viễn thông - Cáp quang bọc chặt dùng trong nhà - Yêu cầu kỹ thuật

3.

TCVN 11300:2016

Kênh thuê riêng Ethernet điểm-điểm - Yêu cầu truyền tải

4.

TCVN 11301:2016

Mạng truy cập quang thụ động GPON - Lớp tiện ích truyền tải vật lý

5.

TCVN 11302:2016

Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 - Yêu cầu chất lượng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


- Vụ PC;

KT. BỘ TRƯỞNG