BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 971/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BTNMT NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường như sau:

Bỏ công thức tính thể tích của vùng đốt sơ cấp tkVsc0,014tktại Mục 1 Phụ lục kèm theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;quan thuộc Chính phủ;ng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; TN&MT các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương;ng thông tin điện tử Chính phủ;ơn vị trc thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT;T, PC, TCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân