TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 317/TANDTC-TCCB
V

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp caoủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối caothành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Kết luận tại cuộc họp ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc chuẩn bị nhân sự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp để bổ sung cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao thông báo như sau:

1. Về chỉ tiêu

a) Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội: 20 chỉ tiêu.

b) Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh: 20 chỉ tiêu.

c) Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: 15 chỉ tiêu.

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện

a) Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 (trừ điểm c), Khoản 5 (trừ điểm d) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 1/9/2016).

b) Đối với các trường hợp đang giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Vụ tại các đơn vị ối cao: Nếu đăng ký dự thi và trúng tuyển thì sẽ thôi giữ chức vụ lãnh đạo đang đảm nhiệm.

3. Về nguyên tắc đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao Cấp

a) Công chức của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao (tại Hà Nội); công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; công chức của Tòa án nhân dân các Hà Nội), đăng ký dự thi nếu trúng tuyển và được xem xét bổ nhiệm Thẩm phán cao

b) Công chức của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao (tại thành phố Hồ Chí Minh); công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Đồng trở vào (theo phạm vi ển và được xem xét bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp sẽ công tác ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại ình trở vào đến Khánh Hòa, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum (theo phạm vi thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao tại đăng ký dự thi nếu trúng tuyển và được xem xét bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp sẽ công tác ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

4. Về hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp làm 01 bộ (để trong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x 5 mm) theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

Lưu ý: Các trường hợp đã làm hồ sơ dự thi Thẩm phán cao cấp theo Công văn số 175/TANDTC-TCCB ngày 08/4/2016 ỉ lập danh sách trích ngang theo mẫu.

Danh sách trích ngang và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) trước ngày 20/6/2016 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Đề nghị đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo đến toàn thể công chức thuộc quyền quản lý để đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp và chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với người được cử tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

 


- Như trên;ánh án TANDTC (đ báo cáo);A TANDTC (để báo cáo);5).

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tường Linh

 

A ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN, THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP

(Kèm theo Công văn số 317/TANDTC-TCCB ngày 03/6/2016 ân dân tối cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Đơn vịng tác

Chức vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày, tháng, năm làm công tác pháp luật

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

...ngày ….. tháng …. năm 2016THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

A ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN, THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP

(Kèm theo Công văn số 317/TANDTC-TCCB ngày 03/6/2016 ân dân tối cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Đơn vịng tác

Chức vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày, tháng, năm làm công tác pháp luật

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

...ngày ….. tháng …. năm 2016CHÁNH ÁN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

ĐƠN XIN DỰ THI THẨM PHÁN

Kính gửi:

Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp,ẩm phán cao cấp

 

Tên tôi là (chữ in hoa): ……………………………………. Nam/Nữ: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………. Chức danh ………………………………………..

Ngày, tháng, năm được tuyển vào Tòa án nhân dân ………………………………………………

Trình độ chuyên môn …………………………………………………………………………………...

Trình độ lý luận chính trị ………………………………………………………………………………..

Năm tốt nghiệp nghiệp vụ xét xử ………………………………………………………………………

Ngạch công chức hiện nay: ……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu các quy định về thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp; thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia dự thi (*)……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này, kính đề nghị Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp cho tôi được tham gia thi (*)………………………………………. năm 2016.

Nếu được tham gia dự thi và trúng tuyển, tôi xin chấp hành sự phân công của đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm 2016
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*): Ghi nội dung tham gia dự thi

- Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp;

- Thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp;

- Thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.