BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1786/BTP-BTTP
V/v triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 về thừa phát lại

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

Ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị

1. Chủ động tổ chức quán triệt, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến về chế định thừa phát lại nói chung và Nghị quyết số 107/2015/QH13 nói riêng tại địa phương; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quán triệt, tập huấn, tuyên tuyền, phổ biến về chế định này được nêu tại Mục 3 Phần II

2. Về việc triển khai thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương được nêu tại Mục 4 Phần II

- Tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện chế định thừa phát lại: đề nghị

Trường hợp địa phương có nhu cầu phát triển, thành lập thêm các Văn phòng thừa phát lại thì xây dựng

- Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện chế định thừa phát lại: Qua thời gian thực hiện thí Điểm cho thấy, để bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững của Văn phòng thừa phát lại, đề nghị

Trên cơ sở

3. Trong thời gian chưa ban hành Nghị định sửa đổi,

4. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo cơ quan tham mưu thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Bộ Tư pháp mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của ể thực hiện thành công chủ trương của Đảng và của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết kịp thời (thông qua Cục Bổ trợ tư pháp, số điện thoại 04.62739513).

(Xin gửi kèm theo Đề cương

 


- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc