BỘ CÔNG AN
TỔNG CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1362/H41-H44
V/v hướng dẫn công tác sản xuất, cấp phát và sử dụng trang phục năm 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công an các đơn vị, địa phương

Căn cứ Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-BCA ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thi hành Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng công an nhân dân.

Để chủ động việc triển khai và thực hiện Quyết định 1625/QĐ-BCA trên cơ sở chủ trương xuất, cấp phát trang phục mới, Tổng cục IV đề nghị Công an các đơn vị địa phương thực hiện:

1- Chủ động phối hợp với Cục H44 lập ếp nhận trang phục mới của sỹ quan tại các đơn vị sản xuất gồm: quần áo xuân hè, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu CAND... theo quân số hiện có của đơn vị và cấp phát cho cá nhân tự quản lý.

2- Trong thời gian từ nay đến ngày 06/6/2016 đề nghị các CA các đơn vị, địa phương chỉ đạo và quán triệt đến cán bộ chiến sỹ không tự ý sử dụng trang phục mới, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện Điều lệnh nội vụ.

3- Thực hiện chủ trương Tiết kiệm ngân sách, tránh lãng phí được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ năm 2016 lực lượng hạ sỹ quan, chiến sỹ và học viên các trường CAND vẫn sử dụng trang phục xuân hè và thu đông theo mẫu cũ (trừ số hạ sỹ quan đã được cấp trang phục mới).

4- Một số mặt hàng có trong kế hoạch đổi mới như: dây lưng các loại, mũ kê pi, cấp hiệu cấp tá, hạ sỹ quan chiến sỹ... về màu sắc, kiểu dáng không thay đổi so với mẫu đang sử dụng hiện nay; vì vậy năm 2016 vẫn sử dụng theo mẫu hiện tại năm 2017 cấp mới, không thay đổi hàng loạt tránh lãng phí.

5- Năm 2016 là năm giao thời giữa mẫu trang phục theo mẫu mới và trang phục mẫu cũ, đề nghị Công an các ết để thống nhất trong việc kiểm tra và thực hiện.

6- cục IV gửi tới các đơn vị, địa phương bản chính Quyết định 1625/QĐ-BCA ngày 05/5/2016. Bản điện tử của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 và Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 được đăng tải trên trang web của Công thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Bộ Công an (www.mps.gov.vn)

Tổng cục IV thông báo để Công an các đơn vị địa phương phổ biến, quán triệt đến cán bộ chiến sỹ biết và thực hiện./.

 


- Như kính gửi;ng cục tr

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trung tướng
Nguyễn Thế Quyết