ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt“Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh”;

Thực hiện Công văn số 1431/TTCP-CIV ngày 07/6/2016 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn triển khai báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác PCTN của UBND Tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong công tác đấu tranh PCTN tại các đơn vị.

- Kết quả hoạt động và thực hiện các quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách, pháp luật, mặt được, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đánh giá việc thực hiện công tác PCTN năm 2016 thật sự trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời đúng quy định pháp luật về PCTN.

- Từng nội dung đánh giá phải có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Nội dung báo cáo

1.1. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN.

1.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

1.3. Tình hình và kết quả thực hiện phát hiện tham nhũng.

1.4. Tình hình và kết quả thực hiện xử lý tham nhũng.

1.5. Đánh giá chung về tình hình tham nhũng của các cơ quan, đơn vị.

2. Thời gian

- Mốc thời gian báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016: Tính từ ngày 01/08/2015 đến ngày 31/7/2016.

- Thời gian báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016: Báo cáo gửi về UBND Tỉnh (qua Thanh tra Tỉnh) trước ngày 05/8/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ Kế hoạch này xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 và thu thập tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị.

2. Sở Nội vụ xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 và thu thập tài liệu, hồ sơ trên lĩnh vực: Cải cách hành chính; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

3. Sở Tư pháp xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 và thu thập tài liệu, hồ sơ trên lĩnh vực: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN (kế hoạch, chương trình,…); việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án 4061.

4. Sở Tài chính xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 và thu thập tài liệu, hồ sơ về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 và thu thập tài liệu, hồ sơ trên lĩnh vực thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án 137 và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đề nghị Công an Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh báo cáo việc phát hiện các hành vi tham nhũng thông qua công tác điều tra, truy tố, xét xử.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp nội dung tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

8. Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; xây dựng đề cương hướng dẫn báo cáo; tổng hợp báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 của tỉnh và lập hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đánh giá công tác PCTN năm 2016 của tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (Cục PCTN);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh
ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Kh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Dương