BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC VÀ TỔ GIÚP VIỆC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Kế hoạch số 1971/KH-BTP ngày 15/6/2016 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016 (gọi tắt là Ban Tổ chức Hội nghị), gồm các đồng chí sau đây:

1. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban;

2. Đồng chí Mai Lương Khôi, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự, thành viên;

3. Đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, thành viên;

4. Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, thành viên;

5. Đồng chí Đỗ Đức Hiển, Q.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;

6. Đồng chí Phan Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ, thành viên;

7. Đồng chí Lê Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

8. Đồng chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Hội nghị có nhiệm vụ:

1. Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu của Hội nghị; các bài phát biểu, kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp tại Hội nghị.

2. Xây dựng Kế hoạch tổ chức; chuẩn bị kinh phí.

3. Xây dựng Quyết định tổ chức, chương trình, kịch bản và giấy mời Hội nghị; tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu; bố trí địa điểm, đón tiếp đại biểu, khách mời của Hội nghị và xử lý các vấn đề phát sinh về tổ chức trong quá trình diễn ra Hội nghị.

4. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về việc tổ chức Hội nghị.

5. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Điều 3. Thành lập Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị, bao gồm 02 Nhóm công tác sau:

1. Nhóm Nội dung thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 2 của Quyết định này, gồm các đồng chí có tên sau đây:

- Đồng chí Phan Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Nhóm;

- Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chánh Văn phòng, Tổng cục Thi hành án dân sự, thành viên;

- Đồng chí Lê Tuấn Phong, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, thành viên;

- Đồng chí Đỗ Xuân Quý, Ban Thư ký, Văn phòng Bộ, thành viên;

- Đồng chí Trần Thị Diệu Thuý, Trưởng Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, thành viên;

- Đồng chí Vương Toàn Thắng, Trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, thành viên;

- Đồng chí Nghiêm Hà Hải, Chánh Văn phòng, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, thành viên;

- Đồng chí Bùi Đức Hiển, Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, thành viên.

2. Nhóm Hậu cần thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của Quyết định này, gồm các đồng chí có tên sau đây:

- Đồng chí Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Nhóm;

- Đồng chí Chu Anh Hùng, Trưởng Phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ, thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, Cục Công nghệ thông tin, thành viên;

- Đồng chí Dương Trung Thuỷ, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Bộ, thành viên;

- Đồng chí Phan Hữu Trung, Trưởng Phòng Quản trị, Văn phòng Bộ, thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng Bộ, thành viên;

- Đồng chí Lê Thị Khánh Chi, Phó Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách - Tài sản, Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

- Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Quỳnh Giang, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, thành viên.

Điều 4. Các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Ban Tổ chức Hội nghị và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên nêu tại Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long