BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4888/BKHĐT-KTCN
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 5323/TCHQ-TXNK ngày 07/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc “vướng mắc thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT”, Bộ

1. Tại Điều 3 của Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT quy định: “Hàngn kỹ thuật đặc thù khi sử dụng được nêu . Về cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ chuyên ngành là các tổ chức ế hoặc trong nước có uy tín

2. Đối với trường hợp các mặt hàng thuộc danh mục của Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT có ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật thể hiện là “Loại thông dụng” là các mặt hàng không yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt hay yêu cầu chuyên ngành riêng. Trường hợp các bộ, ngành, doanh nghiệp đăng ký đầy đủ đặc tính kỹ thuật của hàng hóa trong nước sản xuất được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ bổ sung chi tiết trong danh mục kèm theo.

3. Về một số mặt hàng thuộc danh mục của Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT có tên hàng, mã số, ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật không thống nhất với Danh mục hàng

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để

 


- Như trên; Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt