TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 840/GSQL-TH
V/v thông tin trên ô số 3 của C/O mẫu KV

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 1883/HQHN-GSQL ngày 10/6/2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu KV số tham chiếu 001-16-0383536 do Hàn Quốc cấp ngày 26/5/2016, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau;

Theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương thì thông tin tại ô số 3 của C/O mẫu KV không phải thông tin bắt buộc phải khai báo chi tiết, mà dưới hình thức nếu có thông tin tại thời điểm xin cấp C/O thì khai báo (“as far as known”).

Do đó, trường hợp thông tin về C/O mẫu KV số tham chiếu 001-16- 0383536 tra cứu trên trang website của Hàn Quốc đúng với bản giấy do doanh nghiệp xuất trình, phù hợp với bộ hồ sơ hải quan và không còn nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội xem xét chấp nhận C/O mẫu KV dẫn trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn