BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1791/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 2826/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2854/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


- Như Điều 3;

BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1791/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ

Ghi chú

1.

Ông Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng

Chủ tịch

2.

Ông Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng

Phó Chủ tịch Thứ nhất

3.

Ông Đặng Quang Huấn

Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng kiêm Chủ tịch Công đoàn Bộ

Phó Chủ tịch Thường trực

4.

Ông Trần Đắc Hiến

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Phó Chủ tịch

5.

Ông Nguyễn Văn Liễu

Vụ trưởng Vụ KH&CN địa phương

Phó Chủ tịch

6.

Ông Trần Minh Dũng

Chánh Thanh tra Bộ

Ủy viên

7.

Ông Hoàng Minh Thức

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

Ủy viên

8,

Ông Nguyễn Ngọc Song

Vụ trưởng Vụ Tài chính

Ủy viên

9.

Ông Bùi Thế Duy

Chánh Văn phòng Bộ

Ủy viên

10.

Ông Trần Văn Vinh

Tổng Cục trưởng

Ủy viên

11.

Ông Lê Xuân Định

Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Ủy viên

12.

Ông Trần Chí Thành

Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Ủy viên

13.

Ông Nguyễn Quốc Thái

Bí thư

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ

Ủy viên

14.

Bà Lê Ngân Giang

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

Ủy viên, Thư ký