BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1326/BXD-KTXDV/v thống nhất việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 444/UBND-KTN ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị cho ý kiến đối với mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thống nhất việc tiếp tục áp dụng mức lương đầu vào công bố tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, làm cơ sở cho việc xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn căn cứ quy định trên thực hiện./.

 


- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG