TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 470/TANDTC-TCCB
V/v nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Ngày 05 tháng 7 năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn số 419/TANDTC-TCCB gửi Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đăng ký và lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp.

Trên cơ sở danh sách đã đăng ký, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo đến các trường hợp đã đăng ký và có đủ điều kiện dự thi nâng ngạch làm hồ sơ theo mẫu gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ), hồ sơ bao gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số

2. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì thay thế bằng bản cam kết có xác nhận của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

5. Bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu, tên văn bản hoặc văn bản xác nhận đề tài, chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

6. Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số

 

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Thuân Phó Chánh án TANDTC (đbáo cáo);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu: Vụ TCCB (P5).

TL. CHÁNH ÁN
Nguyễn Tường Linh